GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Register

besproken bijbelplaatsen

Hier vind je een overzicht van de bijbelstudies. Klik op de betreffende link en de bijbeluitleg komt in beeld.

de 39 boeken van het Oude Testament

Genesis (Gen)
Exodus (Ex)
Leviticus (Lev)
Numeri (Num)
Deuteronomium (Deut)
Jozua (Joz)
Richteren (Ri)
Ruth (Ruth)
1 en 2 Samuël (1, 2 Sam)
1 en 2 Koningen (1, 2 Kon)
1 en 2 Kronieken (1, 2 Kron)
Ezra (Ezra)
Nehemia (Neh)
Ester (Est)
Job (Job)
Psalmen (Ps)
Spreuken (Spr)
Prediker (Pred)
Hooglied (Hgld)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klaagliederen (Klgld)
Ezechiël (Ez)
Daniël (Dan)
Hos (Hos)
Joël (Joël)
Amos (Amos)
Obadja (Ob)
Jona (Jona)
Micha (Mi)
Nahum (Nah)
Habakuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Haggai (Hag)
Zacharia (Zach)
Maleachi (Mal)

de 27 geschriften van het Nieuwe Testament

Het evangelie naar Mattheüs Mat 6: 9-13  Mat 6: 25-34; Mat 12: 31-32 ; Mat 22: 34-40
Het evangelie naar Marcus Mc 1:1;Mc 3: 28-30Mc 10: 45Mc 12: 28-31
Het evangelie naar Lucas Luc 10: 25-28;  Luc 11: 2-4
Het evangelie naar Johannes Joh 10: 3
De Handelingen der Apostelen (Hnd)
De brief aan de Romeinen (Rom) Rom 9 – 11
De 1-ste en 2-de brief aande Korinthiërs 1 Kor 13 De brief aan de Galaten Gal 5: 13-26
De brief aan de Efeziërs (Ef)
De brief aande Filipenzen (Filp)
De 1-ste en 2-de brief aan de Tessalonicenzen (1, 2 Tes)
De 1-ste en 2-de brief aan Timotheüs (1, 2 Tim)
De brief aan Titus (Titus)
De brief aan Filemon (Film)
De brief (?) aan de Hebreeën (Heb)
De brief aan Jakobus (Jak)
De 1-ste en 2-de brief van Petrus (1, 2 Pe)
De 1-ste, 2-de en 3-de brief van Johannes (1, 2, 3 Joh)
De brief van Judas (Jud)
De Openbaring van Johannes (Opb)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print