Luc 24, 13 - 35 Luc 24, 13 - 35

De Emmaüsgangers

Vooraf bij het lezen van dit gedeelte een vraag:
Stel: er is in de kerk een toneelclubje, dat wil dit verhaal naspelen: Hoeveel spelers heb je nodig?
Antwoord opvragen: gemeente. De meeste zullen zeggen: 2 Emmaüsgangers + 1 Here Jezus, samen 3.

Probleem: De drie hadden geoefend, maar op de avond van de uitvoering was die ene die de rol van Jezus had, door ziekte uitgevallen. Wat nu? Kon het toneelstuk toen nog door gaan?
...Gemeente even laten denken...

Oplossing: De twee besloten dat het wel door moest gaan. Ze voerden het toneelstuk met hun tweeën, zonder Jezus.
- Ze liepen op het podium over de weg van Emmaüs naar Jeruzalem.
- Ze spraken over alles wat er in Jeruzalem gebeurd was: Jezus gedood aan een kruis.
- Heel open en eerlijk deelden ze hun teleurstelling
- En ze hadden het over de vrouwen die zeiden dat het graf leeg was.
- En dat ze niet wisten wat ze daarvan denken moesten.

- En ze zochten in hun geheugen naar bijbelse verhalen en Messiaanse teksten.
En voor het eerst viel het hun op dat de redders van Israel allemaal veel tegenslag en moeilijkheden moesten overwinnen : Mozes, David, Daniël, Elia de profeten…
Moest Jezus dan niet lijden en sterven? Ze kregen het er warm van. En de mensen in de zaal ook.

En toen gingen die twee aan tafel. De één brak het brood en de ander sprak de zegen uit...en toen zagen ze het in de zaal gewoon gebeuren: even leek het wel of Jezus bij hen aan tafel zat.

Die twee konden het hele stuk spelen zonder Jezus, zonder dat Hij gemist werd. Ze maakten Hem zelf zichtbaar.

Wat had de Heer ooit gezegd? Overal waar 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden. (Mat 18: 20)

 A      groet
Wij hadden het nog zo gevierd vorige week:
de Heer is opgestaan…

En we dachten aan Jezus,
aan het mooie dat hij bracht:
vrede met God
goede verhoudingen met de mensen
hoe hij geloof, hoop en liefde wist wakker te maken.
En we vierden hoe God daar Ja en Amen op heeft gezegd
Door Jezus uit de doden op te wekken
heeft de Eeuwige hem gelijk gegeven
en bevestigd alles waar hij voor stond.
En wat waren we blij en wat zongen we opgetogen Halleluja


Nu zijn we een week verder.
En de wereld lijkt wel niets veranderd
Naast het geloof zijn er weer de twijfels als vanouds
is er wel een God
is zijn goede Geest wel om ons heen?


En naast de hoop steekt de wanhoop weer de kop op
hoe lang nog zal die oorlog duren in Oekraine
zal het nog goed komen met het klimaat?


En de liefde? ook die heeft het moeilijk:
dienen en delen en vergeven....
ik zit mezelf zo in de weg, mijn karakter
met mijn haast, mjn trots, mijn recht, mijn gelijk


En als die 2 wandelaars, Klopas en die ander, op weg naar huis
zo zijn wij verward
geloof naast twijfel / hoop en wanhoop tegelijk
liefde en ikzucht door elkaar /
Hebben we ons vergist in Jezus?
Is het evangelie niet te mooi om waar te zijn?

Zullen we niet een beetje nuchterder worden

gewoon maar over gaan tot de orde van de dag
leven voor enkel hier en nu
er het beste van zien te maken
een beetje genieten zolang het nog gaat
want morgen kan het anders zijn.
B       Klopas en die ander hebben het daarover.
Want ze willen het niet kwijt:
Geloof, hoop en liefde, zo aangevochten als het is
ze proberen het overeind te houden.
Ze praten erover, ze lopen er aan alle kanten om heen
En de grote vraag,
waar het allemaal op vast zit
wordt steeds duidelijker:
Moest de Christus zo lijden en sterven aan een kruis?Nee, zeggen ze bij zichzelf
En wij met hen:
de Messias en lijden en sterven dat gaat niet samen.Alle mensen moeten lijden en sterven
Dat is vreselijk
Maar als de Messias komt, dan is dat toch voorbij?
De Christus maakt in 1 klap een einde aan alle ellende.
Dan gaan de Romeinen het land uit
Dan is er weer vrede en recht en vrijheid

Dan is er weer geluk onder de mensen


Ja, dat is hun en onze verwachting
En met die bril op lezen we de bijbel
En dan vinden we hier en daar teksten
die het zo voorstellen:
bv En Hij zal richten tussen vele volkeren
en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen.
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden
en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,
en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jes 2: 4 en Micha 4: 3)


Zie je wel: God maakt in 1 klap alles anders
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde


Zo denken de Emmaüsgangers:
Nee, de Messias moet niet lijden en sterven
Zo zitten wij nog steeds in elkaar:
God moet een einde maken aan alle vormen van dood.En elke dag dat we langer leven en het nieuws volgen
vinden we het weer een beetje moeilijker om te geloven
Waarom doet God er niets aan?

Dat had hij toch beloofd?
C      Ongemerkt is er iemand bij hen gekomen
een reiziger, met hen onderweg
en hij heeft hun aangehoord:
Maar nu spreekt hij hen ronduit tegen:
Och, onverstandigen en tragen van hart.
jullie lezen de bijbel veel te beperkt
jullie kiezen alleen maar de teksten uit die jullie mooi en troostrijk vinden
jullie slaan al het andere over
Jullie hebben last van een tunnelvisie, van blikvernauwing
De Christus moest wel lijden en sterven en opstaan.


En dan doet deze medereiziger de bijbel open.
De hele bijbel
Hij strooit niet met wat losse teksten
Hij zegt dat heel het Oude Testament in al zijn delen
- in de Torah, de eerste 5 boeken van Mozes
- in de profeten
- in de geschriften....
dat heel de bijbel ervan spreekt dat de Messias moet lijden en sterven


Bij wijze van voorbeeld zal hij gewezen hebben
- op het zware leven van Mozes
- op Daniël in de leeuwenkuil
- op Elia moegestreden
- op nog veel meer redders van het volk:
allen kregen ze veel te verduren...
zou dat voor de Messias dan anders zijn?


En vast zal hij gewezen hebben op een profetie van Jesaja
over de knecht van de Heer Jes 53:
Gods dienaar heeft voor ons geleden.
Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen...
Gods dienaar werd mishandeld,
maar hij verzette zich niet.
Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open.
Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden.

Jullie dromers: hoe kun je nou toch denken
dat lijden en sterven er niet bij hoort?
Als je heel de bijbel serieus neemt, dan is de strekking toch
redding, verlossing komt met lijden en dood.

Zo ging het met alle redders...
zo moest het ook met de Messias gaan.
D      Zo moest het, het staat in de bijbel
Dat woordje 'moeten' wijst erop dat het zo van God moest


Het is niet zo, dat het lijden van Jezus hem zo maar overkwam
als was het een ongelukje
Alsof het Jezus en God uit de hand liep
nee, zo moest het van Hogerhand
Zo en niet anders.

Door het lijden en sterven van de messias
wil God mens en wereld redden,
vrede en geluk tot stand brengen.


Want één moest er zijn
die God en de mensen blijft liefhebben
ook al keert alles en iedereen zich van hem af


Eén moest er zijn
die alle zonde en geweld naar zich toe trekt
en over zich heen laat komen


Eén moest er zijn
die alles wat niet zo lief van ons is
voor lief neemt
Eén moest er zijn die dat wilde hebben


Ja, die ene kon het hebben, vieren we met Pasen:
Jezus leeft...de dood is dood


En wie zich nu maar waardeloos voelt
slecht en schuldig, onrein en vies, mislukt, overbodig, of hoe ook maar
die mag weten: en toch mag ik er zijn
Ergens in het verborgene klopt een hart voor mij!
Want:
Zie toch eens hoe ver Gods liefde gaat in Jezus
Dan kun je toch niet serieus meer volhouden
dat God nog iets tegen je heeft?
Dan telt het verkeerde en negatieve toch niet meer?
Dan hoef je toch niet meer over schuld en boete

over straf en dood in te zitten?
Hij ziet jou met liefde aan!


Dat bedoelde Jesaja toen hij schreef:
Gods dienaar heeft de schuld van de mensen weggenomen.
Hij zal weer leven, en volgelingen krijgen.
Hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden.

E      Wat doet dat met ons?
Word je daar blij van?
Voel je je opgelucht?

Voel je je vrij?
Of nog een ander mooi gevoel?


Dat hoop ik maar.
Want dat is de bedoeling:
dat het je goed doet
geloof, hoop en liefde in je op gang komen.
Als dat gebeurt, dan weet je gewoon:
nu moet ik ook proberen
met diezelfde royale liefde om te gaan
met de mensen om mij heenEn liefhebben dat is:
ruzies uitpraten
vergeven als iemand erom vraagt

van mijn brood delen als iemand te kort komt


Liefhebben dat is:
troosten als iemand verdrietig
op bezoek gaan als iemand eenzaam is

helpen als iemand geen helper heeft


Zo leven, zo liefhebben
is bij Jezus horen, hem volgen op zijn weg naar God en de ander.
Soms is het prachtig om te doen
als de boodschap over komt.
Soms is het pijnlijk om Hem te volgen
als troost op bitterheid stuit
als hulp wordt afgewezen
als je om je hoop wordt uitgelachen
als je om je geloof eruit komt te liggen
Dat is pijnlijk.
Dan draag je op jouw beurt
een beetje mee aan het kruis van Christus


Maar dat is hoe redding tot stand komt
door offers van tijd en energie

zonder moeite en lijden is er geen verlossing


Heel de bijbel staat vol van zulke verhalen
De messias ging ons voor op die weg.

Zou dat voor ons anders zijn?
F       Toch is er één ding wel anders:
Wij weten van Jezus, van Pasen

van de Heer die leeft
van Jezus die is ingegaan in zijn heerlijkheid
die nu leeft in de wereld van God.
Daar leeft hij geen teruggetrokken bestaan.
Daar oefent hij zijn invloed op onze levens
Met zijn Geest is hij bij ons.En soms,
als wij inzitten over de nood van mensen
als wij met elkaar spreken
over geloof, hoop en liefde
en met elkaar delen
de vragen en twijfels die dat oproept
dan zal het zijn
of Hij zelf zich zo maar mengt in het gesprek
en uit de bijbel ons verhalen
onder de aandacht brengt
waar wij geen oog voor hadden.


En soms
als wij met elkaar een maaltijd thuis gebruiken
of het avondmaal in de kerk
soms zal het zijn
of wij bij Hem te gast zijn.


Dan gaan ons de ogen open
Dan weten we weer waar we het allemaal voor doen:
voor het geluk van mensen
voor vrede op aarde
voor de eer van Gods heilige Naam.


Zo leven, daarin ligt ons geluk. AMEN
 
terug