Ruth 4 Ruth 4
Het leven van Naomi krijgt weer toekomst dankzij een fantastische schoondochter Ruth en een geweldige Boaz: ze doen royaal wat God in de Torah geboden heeft. Daar rust zegen op.A       Een spannende film loopt meestal goed af:
de boeven achter slot en grendel
de held van de film krijgt het meisje
De meeste romans lopen uit op
"Ze leefden nog lang en gelukkig",
Wij houden van een happy-end.
Liever niet een mislukkig, een kater, een tragedie


Ons verhaal loopt ook goed af:
Ruth en Boaz krijgen elkaar
Trouwens:
Wie wil weten hoe het verhaal van God en mensen afloopt
moet even in Opb, op de laatste bladzijden van de bijbel kijken:
Krijgen ze elkaar, God en mensen?
Ja hoor, ook daar feest, een bruiloft:
de kerk als bruid van Christus
Het leven loopt niet op een mislukking uit.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...


B        Het heeft wel wat voeten in de aarde.
Ruth en Boaz krijgen elkaar elkaar niet zomaar.
Er moet nog het een en ander geregeld worden.
Om het officieel en geldig te maken
moet Boaz naar de poort.
Want de poort : daar komt iedereen
het is de openbare ruimte om elkaar te treffen
om zaken te regelen
om belangrijke dingen bekend te maken
En er is nog iemand in de familie
die rechten en plichten heeft als het om Naomi en Ruth gaat.


Boaz is er nog maar net en
daar komt die ander ook al.
Jij bent losser van Naomi, zegt Boaz:
koop jij van haar het stukje familie-grond
dan is zij uit de brand
en het land blijft tenminste in de familie
Och, deze man wil wel:
hij is boer, en een stuk land erbij is niet verkeerd
het zal voor een zacht prijsje wel van de hand gaan.


Maar dan zegt Boaz:
Je krijgt er Ruth ook bij, haar schoondochter
de weduwe van Machlon
en het is jouw plicht bij haar een kind te verwekken
om de naam van haar gestorven man in stand te houden.


En dan wil deze man opeens niet meer.
Stel je voor dat Ruth van hem een zoon krijgt
dan erft die straks alles.
Mijn land komt in de familie van Elimelech en Machlon
En mijn naam zal niet meer genoemd worden
Ik richt mijzelf te gronde
Boaz, als jij losser wilt zijn, dan graag!


C       Het grappige is:
Deze mans -die zo bezorgd was om zijn naam - is onbekend gebleven.
In het Hebreeuws heet hij "meneer dinges"
de bijbel vindt het niet de moeite waard
om zijn echte naam te vermelden.
Hij verzaakte zijn plicht om voor Ruth en Naomi te zorgen
Vergeet hem toch!


Maar Boaz
wiens eerste zorg niet zijn naam was
maar de liefde voor Ruth
en bescherming en toekomst van Naomi
zijn naam werd wel bewaard
en met respect uitgesproken tot op vandaag
Boaz : "In hem is kracht" betekent dat.


Jezus zei:
Wie zijn leven zal trachten te behouden, zal het verliezen
maar wie zijn leven verloren heeft, die zal het vinden


D        Ruth en Boaz krijgen een kind.
Het is hun kind, maar de buurvrouwen zeggen:
aan NAOMI is een kind geboren:
want : de naam en het erfdeel van haar man Elimelech blijven bewaard:
deze jongen zal zijn naam verder dragen


Obed noemen ze hem: knecht/helper/dienaar
Want deze jongen helpt Naomi met haar verdriet
Zijn geboorte verdrijft de bitterheid die in haar leven was gekomen
Hij geeft haar weer de vreugde terug.
Hij dient om blijdschap te brengen.


Is het een wonder dat in deze familie later David geboren wordt:
de helpende koning?
en nog weer later: Jezus: de dienstknecht bij uitstek?


E        "de HERE schonk haar zwangerschap..." staat er.
Zo spreek je op de hoogtepunten van het leven
als je heel blij bent.
Bij de geboorte van een kind:
dan zeg je niet tegen elkaar:
dit is ons kind, wij hebben het gemaakt.
op zo'n moment voel je je alleen maar rijk
enorm bevoorrecht
en je ver-wondert je: nieuw leven! geschenk van God.


Met je verstand weet je wel: het is ook van Ruth en Boaz
Maar die taal haalt het het niet bij wat er in je hart omgaat
aan blijdschap en verwondering en dankbaarheid.
Je voelt je gewoon zo bevoorrecht:
De HERE heeft het gegeven.F         Zo de dingen beleven
daarvoor moet je niet al te geleerd zijn
Je kunt beter iets van een kind hebben:
argeloos en spontaan.
Als je niet worden als kinderen
zul je God nooit aan het werk zien
van het Koninkrijk Gods niets opmerken (Mc 10:15)


Maar dat is moeilijk voor ons, wij weten zoveel....
De stem van ons verstand overstemt heel vaak
de stem van ons hart...van ons gevoel
Dan ontdekken we niets van God
Dan willen we weten
wat is het aandeel van God?
wat van Ruth, wat van Boaz
Hoe werkt God dan door mensen, en in de natuur?
En hoe zit het dan als iemand geen kinderen krijgt?


Eigenlijk proberen we dan alle mogelijke situaties in een systeem onder te brengen.
Dat helemaal klopt. Want we houden niet zo van verrassingen.
Willen weten hoe het zit en waar we aan toe zijn.

Van God maak je dan een oorzaak
een factor, een van de vele
Maar dan is Hij al lang geen God meer
maar een stukje van de schepping.


Een uitspraak van het hart,
daar moet je je verstand niet op los laten
Dat slaat alles stuk.


G           Er is een grens: we komen nooit verder
dan van de mooie en goede dingen te zeggen
dat daarin iets van God oplicht
van de nieuwe wereld die Hij voor ons heeft bestemd
vrede en recht en geluk die zich even laten zien
bij de geboorte van een kind
bij genezing van een ziekte
als na een koude winter het voorjaar weer aanbreekt
als na oorlog de vrede gevierd wordt.


Op zulke momenten zie je even, iets van een hart dat in het verborgene voor je klopt
de Schepper van het leven, bron van alle goede dingen
van God die erop uit is dat Ruth en Naomi, dat mensen terecht komen.
Van HEM komt dit kind, van wie anders?


H        Het verhaal van Ruth en Naomi loopt goed af.
We zouden bij ons zelf kunnen zeggen
En ze leefden nog lang en gelukkig.
En het boekje dicht slaan: zie zo, dat was dat.
Maar dan zouden we het belangrijkste vergeten
Er is ondertussen iets geweldigs gebeurd:
Het kwade is o-ver-won-nen!


DAT is het bijbelse antwoord op het lijden.
Tenslotte krijgen Ruth en Naomi
niet een daarom voor het leed en de waaroms
Ze krijgen niet een mooi verhaal

waarin wordt recht gepraat wat krom is
Ze maken mee dat wat krom is wordt recht gezet
het kwaad wordt overwonnen.
Een zoon wordt geboren! De toekomst geopend.


I        Bij tegenslagen moet je ook proberen een beetje als een kind te zijn.
Niet alles willen snappen en verklaren.
Dat is moeilijk: je verstand thuis laten
We zijn nu eenmaal mensen,
we zoeken naar zin en betekenis
Juist als het kwaad ons treft.
En soms ontdekken we ook wel iets goeds.
Als je een tijd ziek bent, of revalideren moet
dan kan dat je ook de ogen openen
voor dingen die je haast vergeten was:
- hoe mooi het leven eigenlijk is
- hoe fijn het is als je bezoek krijgt
- hoe veel tijd je verspilde met onzin
Dan is een moeilijke tijd niet alleen maar een slechte tijd
Dan word je er beter van:
naar lichaam en ziel


Maar lang niet altijd zal het gaan
om een soort van antwoord te vinden
op je vragen en waaroms.
Ook van deze dingen kun je geen systeem maken.


In Ruth vinden we geen enkele van zulke domme verklaringen.
Hongersnood, ziekte, sterfgevallen, armoede, vijandschap
het is er nu eenmaal
en het is ronduit vreselijk.
Maar nergens lezen we in dit boekje
dat het straf van God is, of beproeving,
of loutering, of wat voor zingeving dan ook
Onze schrijver laat het open.


J       Wij zouden dat kunnen overnemen:
geen verklaring, maar een hand op de mond
zoals de vrouwen van Bethlehem
wanneer Naomi in zak en as daar terugkeert
verbijsterd zwijgen: is dat Naomi? (1:19)
Heel wat troostrijker en warmer dit mee-voelen dan geredeneer.
Gepraat schept alleen maar afstand.


Wat van God komt?
Met je verstand ontdek je er niets van
Nergens zie je Hem aan het werk
Hij blijft de verborgene
Maar met de ogen van een kind zie je
De oogst die een einde maakt aan de hongersnood (1:6) God dank!
Ruth die toevallig op het land van Boaz komt te werken (2:3) Toevallig?
- Boaz die om wat reden vrijgezel was gebleven (-) Zo maar?
Een kind voor Ruth en Boaz, voor Naomi (4:13) Een Godsgeschenk!


Zulke dingen....daarin moedigt de bijbel ons aan
om God te vermoeden, te geloven.


K         De vrouwen van Bethlehem hebben dat kinderlijke geloof
zij juichen nu,
ze zingen uit wat er leeft in hun hart:
Geprezen zij de HERE (4:14)
die uw leven verlost van de ondergang


Straks met Kest zeggen de engelen tegen de herdertjes:
UI is heden de Redder geboren,
die vrede op aarde brengt:
Jezus, verre zoon van David, van Obed, van Adam
van ons allemaal


Op de Paasmorgen klinkt dat lied opnieuw
De HEER is waarlijk opgestaan
Nu komt het goed
Hij brengt het leven terecht.


En elke keer als ons iets moois en goeds ten deel valt
willen we dat beleven als een zegen
van God die een glimp laat opvangen
van alle dingen weer nieuw en heel en goed.


L         Advent is een tijd van verwachten
Van hopen en verwachten
dat er in het verborgene
een God is die zijn best voor ons doet
Die ons nog versteld zal doen staan
van de wonderlijke wendingen
die ons leven nemen kan


Wat daar van onze kant bij past?
Niet die houding van meneer dinges
die alleen maar aan de voordeeltjes voor zichzelf dacht.
Wel de houding van Ruth en Boaz:
die hun verantwoordelijkheid voor elkaar verstaan
Daar rust Gods zegen op
Dat opent de toekomstLaten wij op onze beurt
in troostende woorden
in helpende gebaren
in dienstbetoon
het kwaad van eenzaamheid
van verdriet en rouw
van zorg en armoede te lijf gaan


Zo leven wij het verhaal van Ruth verder.
Want het boekje is wel uit
maar het verhaal is nog lang niet af
Leven wij dichtbij God
Toegewijd aan onze naaste
Daarin zullen we ons geluk vinden. AMEN

 
terug