1 Kor 13: 8 1 Kor 13: 8

1 Kor 13: 8 De liefde zal nooit vergaan......13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (NBV21)

A       Meningsverschillen, die zijn er in overvloed:
Als man en vrouw: wat verwacht je van elkaar in het huwelijk
Tussen ouders en kinderen: hoe laat ben je thuis vanavond?


Onenigheid ook als gemeente:
Ga je winkelen op zondag, of niet?
De een is daar veel ruimer in dan een ander.


Trouwen of samenwonen:
is het een meer christelijk dan het ander?


En het avondmaal:
Mogen daar de kinderen aan meedoen
Of is het alleen voor belijdende leden


B        Zolang er mensen zijn, zullen die verschillen van inzicht blijven.
Hoe gaan we daarmee om?
Kun je bij alle verschil toch samen door de deur?


Dat klinkt modern; maar eerlijk gezegd: wij zijn de eersten niet.
Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe een brief.
En dat is hard nodig.
Want die gemeente is verscheurd door tegenstellingen.
De conflicten lopen uit de hand.


Er zijn richtingen en partijschappen.
Sommigen zeggen: ik ben van Paulus
een ander zegt: ik hoor bij Apollos
en een derde zegt: doe mij Kephas/Petrus maar.
Drie grote namen uit het begin van de kerkgeschiedenis.
Maar ze zien het alle drie net even anders.


En dat werkt door in de gemeente.
Het voortbestaan van de jonge kerk in Korinthe staat op het spel.
En daar komt nog bij dat sommigen in tongen spreken
- allerlei klanken en lettergrepen uitstoten
maar het zijn geen woorden of zinnen
niemand die het verstaat.
Daar waren ze trots op.
Dat was iets dat de heilige Geest in hun bewerkte.


En zo voelden zij zich beter, verder, hoger
dan die het niet konden.
Die voelden zich minder,
alsof hun geloof niet deugde.
En werden daar onzeker van.
Paulus wijst de weg.


Een betere weg: die niet leidt tot hoogmoed bij de één
en onzekerheid bij de ander.
Een betere weg,
die de eenheid van de gemeente bewaart.
Een betere weg: die je dichter bij God brengt.


C      Hoe ziet die betere weg er uit?
Paulus is daar duidelijk in:

waar het op aankomt is de liefde.
Al sprak ik in tongen
als het zonder liefde is, dan is het niets.
Een schetterende fanfare: doet pijn aan je oren.


Al kon ik profeteren
de wil van God haarfijn uitleggen
als het zonder liefde gebeurt
dan stelt dat niets voor.


En al had ik een geloof dat bergen verzet
al geef je alles weg, je geld en je goed,
ja zelfs je leven: als martelaar voor het geloof
als het zonder liefde is, heeft het geen waarde.


Die keer niets:
Dan is het niet voldoende, ook niet een 6 min,
maar een nul: brandhout.D       Dat is vreemd: dat de liefde zoek kan raken.
Dat je in tongen spreekt; maar dat het niet uit liefde is
Maar om op te vallen: "zie mij toch eens"


En dat je veel van God en de bijbel weet
maar je uitleg komt niet uit liefde voort
maar om belangrijk te willen zijn:
"luister naar wat ik te zeggen heb"


En dat iemand veel voor een ander over heeft,
maar er zit geen liefde achter
het is om jezelf te bewijzen:
"wat ben ik toch een goed mens"


U bent misschien bezorgd om wat uw kinderen doen
Komt die bezorgdheid uit liefde voort?

Zit daar misschien “schaamte” bij door:
wat zullen de buren ervan zeggen
Of ergernis: zij gehoorzamen niet:
wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen?
Of jaloezie:
zij doen wel wat ik nooit mocht of durfde of kon.


Wie kan in alle verwarring en opwinding
zuiver de taal van de liefde blijven spreken?
Paulus zegt:
zonder de liefde wordt het niet wat.

Zo vindt je elkaar nooit.
Je bouwt niet op, maar breekt af.


E       Wat is de liefde dan?
De liefde is geduldig en vol goedheid.

De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.Hoort u wel dat het allemaal werkwoorden zijn?
Liefde
doet van alles:

verdragen, geloven, geduld opbrengen, zich verheugen
hopen en volharden.


Liefde is niet zozeer een stemming.
een mooi, warm, blij gevoel van binnen.
Het gevoel is er wel bij, maar dat is te weinig.
Liefde is vooral een beweging,

het heeft iets van een beslissende keuze
en van een volgehouden inzet.
Liefde is de voortdurende poging
om elkaar te vinden
thuis in je gezin
hier in de gemeente
Om van elkaar te leren
Om te groeien aan elkaar.Dat ontbreekt in de gemeente van Korinthe:
Die in tongen konden spreken,

voelden zich een beter soort christen dan die het niet konden.
En die alles van God en het geloof wisten,
waren verder dan de anderen
En zo valt de gemeente uit elkaar:
hoogmoed van de een, afgunst bij de ander.


F       Te mooi om waar te zijn?
Daar lijkt het wel eens op
Ipv liefde is er ook wel eens
afgunst, grofheid, verbittering, trots
Kan het eigenlijk wel, zo leven, zuiver uit de liefde?Niet jezelf op de voorgrond stellen
maar alles verdragen.
Kan dat wel zonder je geduld te verliezen
zonder eelt op je ziel te kweken

Kan dat geloof, hoop en liefde bewaren
een levenlang?


Eén is er die zo heeft geleefd: Onze Heer Jezus
Gedreven door de liefde
Geduldig: zonder verbitterd te worden
Hij heeft het ons voorgeleefd, hoe lankmoedig
dat is: hoe lang van adem de liefde is.
Maar ieder is over hem heen gevallen:
De Farizeeën “in naam van God en de eerbiedwaardige tradities”
T is altijd zo geweest...”


Pilatus is bang voor een oproer
om de lieve vrede” buigt hij het recht


Het volk teleurgesteld om de geweldloosheid van deze Messias
wat schiet je daar nu mee op?”


Weerstand in plaats van liefde
T is altijd zo geweest
Om de lieve vrede
Wat schiet je daar nu mee op
Hoe vaak zeggen wij dat niet?


Voor de liefde lijkt geen plaats in deze wereld.
Toen niet, nu niet.
Maar Hij - Jezus - heeft voor zijn vijanden gebeden
voor liefdeloze mensen zijn leven over gehad
Hij liet zich niet van de wijs brengen.

Zijn liefde ging tot het uiterste.
G      De liefde is niet afgunstig of opgeblazen
De liefde wordt niet verbitterd,
De liefde rekent het kwade niet toe.


Er staat niet: de christen is lankmoedig en goedertieren
en ook niet: de christen kwetst niemand en verdraagt alles.
Dat wordt van de liefde gezegd.


En zo is het ook:
geen mens kan dat uit zichzelf opbrengen.
Je moet juist jezelf overwinnen.
Je kleine ik
dat zo ongeduldig is en lichtgeraakt
dat zo trots of zo jaloers is
dat kleine ik met al z’n geldingsdrang
zit het goede samenleven in de weg
frustreert de opbouw van de gemeente


Maar waar de macht van de liefde komt, wordt het anders.
Dan leeft mijn ik, mijn ego niet meer, zegt Paulus ergens
dan leeft Christus in mij.


En zo is het dat wij het geloven:
De Geest van liefde die Jezus vervulde
diezelfde geest wil uw en mijn hart zo zuiver en sterk maken.
Zoat wij meer en meer op Hem gaan lijken
en gaan leven in liefde tot God
en in liefde voor elkaar.


Mocht die liefde toch meer en meer de ruimte krijgen.
Dan vinden wij onszelf
Dan vinden wij elkaar als gezin...en als gemeente.
Nooit zullen wij elkaar afschrijven
Maar blijven geloven en hopen dat God bij machte is
mij en de ander tot zich te trekken
mij en de ander bij elkaar te brengen.


H      Alles gaat voorbij, schrijft Paulus:
Maar: de liefde zal nooit vergaan


Profetieën zullen op een dag hebben afgedaan:
nl. als ze in vervulling zijn gegaan

en het rijk van God voorgoed gekomen is.
Dan is het voorbij met profetie.


En geloofskennis zal afgedaan hebben:
Als Gods nieuwe wereld gekomen is
zien we dat het allemaal waar is
wat we nu nog geloven.


Dan is alleen de liefde nog over.
Daarom is de liefde de meeste:
belangrijker dan geloof en hoop.
Die zijn maar tijdelijk


Dat vergeten wij telkens weer.
Onze inzichten zijn niet voor de eeuwigheid bestemd
Geen mens heeft de waarheid in pacht
Paulus niet en Apollos evenmin.
Het werk van Luther en Calvijn: kinderwerk
En dat wisten ze zelf maar al te goed.


Nu kijken we nog in een wazige spiegel.
Wij blijven stamelen over God en het geloof.


I      Dat stemt ons bescheiden:
de bijbelvertaling
onze belijdenis, het liedboek, het avondmaal
de invulling van de zondag
en alle andere kwesties
dat kan zoals wij het hebben;
het kan ook anders.
Bijna overal is het ook anders!


En wat zou het ook?!
Het gaat toch allemaal voorbij.
Dat zijn geen heilige huisjes
Het is voor tijdelijk, voor onderweg
Bedoeld om ons te helpen de weg van de liefde te gaan.


Zullen wij elkaar bestrijden in zaken die voorbij gaan?
Laten we elkaar
aanmoedigen in de liefde die blijft

voor elkaar bidden
elkaar dienen en helpen
elkaar vergeven als het nodig is
de ander uitnemender achten dan jezelf.


Zalig de zachtmoedigen en barmhartigen
Zalig de vredestichters
Zalig wie om deze liefde lijden moeten verdragen
Zalig u en jij en ik die het proberen
zo uit de liefde te leven.
Het is niet vergeefs. De liefde blijft. AMEN
 
terug