GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Decision Day

Rom 8: 37-39

Pasen
Jezus blijft trouw aan God en sterft op goede Vrijdag aan het kruis. Dan lijkt alles mislukt. Maar na een stille Zaterdag, werd hij op de derde dag door God opgewekt uit het rijk van de dood. Zijn leerlingen hebben hem tot hun grote verrassing en vreugde weer gezien en gesproken en aangeraakt en met hem gegeten. (Mc 16: 1-8; Mat 28; Luc 24 en Joh 20 en 21)
Door hem op te wekken tot een nieuw bestaan heeft God ahw Jezus gelegitimeerd. Alles waar Jezus voor stond, wat hij leerde, wat hij deed, tot en met het offer van zijn leven, dat kan nu niet meer als mislukking gelden. Integendeel, het is door God bevestigd. Zo zijn er dingen aan het licht gekomen die onze werkelijkheid voorgoed veranderen. Dit behoort tot het nieuwe normaal:

 • Overwinning
  Onder invloed van het sleutelverhaal gingen we door de grond van schaamte om hoe het kwaad ons in zijn greep heeft en tot wat een geweld we in staat zijn als we ons daardoor laten leiden. Maar nu heeft God de machten en krachten die ons van Hem vervreemden in hun hemd gezet. Hun machtsbasis, onze angst voor de dood, is hun ontvallen. Het is veel reëler om je aan Gods machtige liefde toe te vertrouwen. Gelovigen zeggen hun horigheid aan de goden op en staan op om voortaan Gods wil te doen.
 • Nieuw Verbond
  Er is een nieuwe omgang tussen God en mensen gekomen. Het eerste Verbond werd nogal eens in uiterlijke zin opgevat. Dan werden bv offers wel gebracht maar ondertussen deed men niets aan armoede en onrecht. Bij een uiterlijke opvatting van het verbond hoort ook de valse gerustheid op ‘afstammeling van Abraham zijn’, ‘besneden zijn’, ‘het uitverkoren volk zijn’, ‘in Jeruzalem wonen’ of ‘een tempel hebben’. Maar al die geschenken van God aan zijn volk werden niet gegeven als garantie dat je als mens en volk wel goed zit, met God aan je zijde. Het ging nooit om het bezit van die dingen, maar om de toewijding aan Gever ervan. Niet om die dingen te hebben, maar om wie je bent (zijn). Dat je God vertrouwt en zijn geboden van harte doet, zoals Jezus dat liet zien en uitlegde bv. in de Bergrede (Mat 5 – 7).Wanneer hij Gods geboden en verboden samenvat legt hij de nadruk op de gezindheid: liefhebben zul je God met al wat in je is, en je naaste zul je liefhebben zo goed als ging het om jezelf. Wie gelooft in de Opstanding van Jezus maakt de overgang van hebben naar zijn. Van dood naar leven. Een nieuwe Geest leeft in hem of haar.
 • Universeel
  Deze nieuwe omgang met God is er niet alleen voor het volk Israel, maar voor mensen uit alle volken, voor armen en rijken, voor mannen en vrouwen, voor slaven en heren, voor jong en oud, voor homo en hetero enz. Wat je achtergrond ook maar is, als je je in het sleutelverhaal herkent, ben je welkom dit nieuwe verbond.
 • Vergeving
  Deze nieuwe omgang wordt ieder mens aangeboden met voorbij gaan aan hun verleden. Je fouten, je schuld, je falen, je tekort neemt God voor lief. Je zult het verkeerde misschien nooit vergeten, maar je moet er niet mee blijven zitten en je erdoor laten verlammen. God vindt het veel belangrijker dat jij je daarvan ontslagen weet en opstaat om een nieuw leven te beginnen.
 • Perspectief
  Op de Paasmorgen komt Gods overwinning aan het licht. We geloven dat de machten van het kwaad vroeg of laat volledig het veld moeten ruimen. Zover is het nog (lang?) niet: het leven is als altijd getekend door strijd en moeite. Maar na de D-Day is de V-Day onafwendbaar geworden. Dat is een hoopvol perspectief voor ons leven.
 • Het einde der tijden
  Dit wordt in de bijbel getekend als een tijd waar christenen het vanwege hun geloof extra moeilijk hebben (valse profeten, vervolgingen). De (weder)komst van Jezus maakt aan die tijd een einde. Uit de wereld van God, de hemel, het verborgene zal Hij naar voren komen om te oordelen over levenden en doden. Dan zullen hemel en aarde vernieuwd worden. Vanaf dan zal het zijn: God alles in allen.

Al deze dingen en nog meer liggen besloten in de de Opstanding van Jezus, al was dat niet op dag één allemaal even duidelijk. Maar in de loop van jaren deden zich allerlei kwesties voor (bv over de besnijdenis en de spijswetten)  waardoor gelovigen steeds weer de strekking van Pasen moesten doordenken en zo rijkdom van het evangelie ontdekten.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print