Pasen en Pinksteren Pasen en Pinksteren

Pasen
Jezus blijft trouw aan God en sterft op goede Vrijdag aan het kruis. Dan lijkt alles mislukt. Maar na een stille Zaterdag, werd hij op de derde dag door God opgewekt uit het rijk van de dood. Zijn leerlingen hebben hem tot hun grote verrassing en vreugde weer gezien en gesproken en aangeraakt en met hem gegeten. (Mc 16: 1-8; Mat 28; Luc 24 en Joh 20 en 21)

Pasen en Pinksteren op één dag
Het lijkt er sterk op dat Pasen en Pinksteren aanvankelijk op één dag vielen. Alleen bij Lucas vinden we het schema - dat wij nu gewoon vinden omdat de kerkelijke kalender daarop is gebaseerd - een periode van 40 dagen van verschijningen en 10 dagen daarna het Pinksterfeest met de uitstorting van de heilige Geest. Maar Mat, Mc. Joh, Paulus, Hebr en de andere nieuwtestamentische schrijvers vermelden geen Hemelvaart en geen uitstorting van de heilige Geest na 50 dagen. Bij hen lijkt dat allemaal besloten te liggen in de Opstanding van Jezus (Pasen).

Bevestiging
Door hem op te wekken tot een nieuw bestaan heeft God ahw Jezus gelegitimeerd. Alles waar Jezus voor stond, wat hij leerde, wat hij deed, tot en met het offer van zijn leven, dat kan nu niet meer als mislukking gelden. Integendeel, het is door God bevestigd.

Overwinning
Onder invloed van het sleutelverhaal gingen we door de grond van schaamte om hoe het kwaad ons in zijn greep heeft en tot wat een geweld we in staat zijn als we ons daardoor laten leiden. Maar nu heeft God de machten en krachten die ons van Hem vervreemden in hun hemd gezet. Hun machtsbasis  – onze angst voor de dood – is hun ontvallen: het graf is leeg. De dood is verslagen; Jezus leeft. Het is veel reëler om je aan Gods machtige liefde toe te vertrouwen. Gelovigen zeggen hun horigheid aan de goden op en staan op om voortaan Gods wil te doen.

Nieuwe Omgang
Er is een nieuwe omgang, een nieuw verbond tussen God en mensen gekomen. Het eerste Verbond werd nogal eens in uiterlijke zin opgevat. Dan werden bv offers wel gebracht maar ondertussen deed men niets aan armoede en onrecht. Bij een uiterlijke opvatting van het verbond hoort ook de valse gerustheid op ‘afstammeling van Abraham zijn’, ‘besneden zijn’, ‘het uitverkoren volk zijn’, ‘in Jeruzalem wonen’ of ‘een tempel hebben’. Maar al die geschenken van God aan zijn volk werden niet gegeven als garantie dat je als mens en volk wel goed zit, met God aan je zijde. Het zijn veeleer relatiegeschenken, die op de  Gever wijzen en je aan hem herinneren. Je bent niet rijk en machtig als je die dingen hebt, maar God vergeet.  Je bent rijk en sterk als je met God verbonden bent. Het gaat niet om hebben, maar om zijn. Dat je God vertrouwt en zijn geboden van harte doet. Wie gelooft in de Opstanding van Jezus maakt de overgang van hebben naar zijn. Van dood naar leven. Hij/zij heeft een nieuwe bezieling: de Geest van Christus, de heilige Geest.
 
Deze nieuwe omgang wordt ieder mens aangeboden met voorbij gaan aan hun verleden. Je fouten, je schuld, je falen, je tekort neemt God voor lief. Je zult het verkeerde misschien nooit vergeten, maar je moet er niet mee blijven zitten en je erdoor laten verlammen. God vindt het veel belangrijker dat jij je daarvan ontslagen weet en opstaat om een nieuw leven te beginnen.

Deze nieuwe omgang met God is er niet alleen voor het volk Israel, maar voor mensen uit alle volken, voor armen en rijken, voor mannen en vrouwen, voor slaven en heren, voor jong en oud, voor homo en hetero enz. Wat je achtergrond ook maar is, als je je in het sleutelverhaal herkent, ben je welkom dit nieuwe verbond.

Perspectief
Op de Paasmorgen komt Gods overwinning aan het licht. We geloven dat de machten van het kwaad vroeg of laat volledig het veld moeten ruimen. Zover is het nog (lang?) niet: het leven is als altijd getekend door strijd en moeite. Maar na de D-Day is de V-Day onafwendbaar geworden. Dat is een hoopvol perspectief voor ons leven. Om dat leven mogelijk te maken, is de heilige Geest gekomen (Pinksteren).  En daarbij geloven we dat Jezus in de hemel is opgenomen, bij God voor ons in staat en de geschiedenis leidt naar de overwinning (Hemelvaart).
De V-Day zal komen na een tijd waarin christenen het vanwege hun geloof extra moeilijk hebben (valse profeten, vervolgingen).  Uit de wereld van God, de hemel, het verborgene zal uiteindelijk Christus naar voren komen om te oordelen over levenden en doden. Dan zullen hemel en aarde vernieuwd worden. Vanaf dan zal het zijn: God alles in allen.
 

terug