Gen 10: 1 - 32 en 11: 10 - 31 Gen 10: 1 - 32 en 11: 10 - 31

In Gen 10: 1 – 32 en 11: 10 - 31 vinden we opnieuw twee geslachtsregisters.

Gen 10 vertelt over het nageslacht van Sem, Cham en Jafet. Cham heeft twee, Jafet drie generaties en Sem heeft vijf generaties. De leeftijden blijven onvermeld; de nadruk ligt op de stad of streek die de nakomelingen bewonen.
Veel van deze plaats- en streeknamen zijn bekend en op een kaart van het oude Midden Oosten aan te wijzen. Maar sommige zijn omstreden (als er twee of meer locaties in aanmerking komen) en enkele andere zijn tot nu toe niet terug gevonden.

 • Het gebied van Jafet ligt in het Noorden (nu Turkijë, Griekenland, rond de Zwarte Zee).
 • Het gebied van Sem ligt in het Midden Oosten (nu Israël, Syrië, Saudi Arabië, Iran)
 • Het gebied van Cham ligt in het Zuiden (nu: Egypte, Sudan, Ethiopië).
   

 Josephustable 3

De volkenlijst Gen 10 volgens Josephus (+/- 100 nC) 
RicHard-59, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

De drie gebieden overlappen elkaar gedeeltelijk. Het volk Israël bewoont het meest centrale gebied: waar de drie streken bij elkaar komen.
De profeet Jesaja herinnert aan deze dingen en schrijft: ‘Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn eigen bezit.’ (Jes 19: 23 -25 NBV21).
Paulus op de Areopagus zegt (Hnd 17: 26 NBV21) ‘Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald’.

Terzijde
In de Joodse traditie heet het land Israël de navel van de aarde, geldt Jeruzalem als de navel van Israël en de tempel op zijn beurt weer als de navel van Jeruzalem. (in een midrasj of uitleg op Num) Dit gaat terug op o.a. een tekst van de profeet Ezechiël '...Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de tabboer (centrum, hoogste punt > navel) van de wereld bewoont.' (Ez 38: 12). Jeruzalem werd in de rabbijnse traditie de plek waar de hof van Eden was met de vier rivieren (Gen 2) was, de berg Moria waar Abraham Isaäk moest offeren (Gen 22), waar de bron van levend water is (Ez 47:1) enz. 
De Inca's wijzen Cuzco in Peru aan als navel der aarde. De Grieken hadden in Delphi een 'navelsteen' die volgens hen het centrum van de wereld aangeeft.

Afkeurenswaardig
Een foute interpretatie is die waarbij de Chamieten vanwege de zonde van Cham (eigenlijk van diens zoon Kanaän; Gen 9: 18 - 28) als minderwaardig werden beschouwd en als slaven mochten verhandeld worden.
In de 19-e en 20-e eeuw werd Gen 10 gebruikt om allerlei rassentheorieën te onderbouwen. Als je de Bijbel leest als een boek dat informeert over biologie, prehistorie en geschiedenis zodat je alle andere informatie van de wetenschap naast je neer kunt leggen, dan kun je tot zulke gedachten komen. Zeker als je van jezelf niet weet hoe je vol ideeën zit ontleend aan je eigen tijd en cultuur.

Symboliek: 70
Al met al worden er 70 namen van nakomelingen genoemd. 70 heeft dezelfde symbolische betekenis als 7 (vol, compleet), maar dan in versterkte mate: 70 duidt op een veelvuldige compleetheid.
In Gen 46: 27 is sprake van 70 kinderen Israëls die naar Egypte trekken (vgl Ex 1: 5 en Deut 10: 22) en op basis van Deut 32: 8 -  Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde Hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël, neemt de Bijbel aan dat 70 volken de wereld bewonen.

Jezus zendt niet alleen 12 discipelen uit (Mat, Mc en Luc), maar volgens Luc ook nog eens 70 discipelen. Slaat dat op het Sanhedrin dat uit 70 leden bestond? Dat zou kunnen, maar het is ook denkbaar dat Luc wil laten zien, dat de zending onder de 70 volken al door Jezus gewild en bevolen is. Dat past zeker goed bij Lucas die op zijn evangelie de Handelingen der Apostelen laat volgen: zendingsgeschiedenis naar alle volken.

Dit geslachtsregister lijkt op dat in Gen 4, waar evenmin de leeftijden genoemd worden. Een verschil is

 • het ontbreken van de Godsnaam El of Jaweh.
 • de namen van de moeders niet genoemd.


Gen 11: 10 - 31
Dit geslachtsregister gaat met de oudste zoon van Noach verder: Sem. De eerste vier generaties vinden we ook in Gen 10. De volgende zes alleen in Gen 11.
Het lijkt op dat in Gen 5:

 • het vermeldt met dezelfde vaste formulering telkens op welke leeftijd de persoon vader werd en hoe lang hij daarna nog leefde. Toen NN x jaar oud was, verwekte hij zoon. Daarna leeft NN nog y jaar. NN verwekte zonen en dochters.
 • de vrouwen worden niet genoemd
 • tien generaties Adam t/m Noach (Gen 5) en Sem t/m Abram (Gen 11)
 • van elk gezin alleen de oudste bij name genoemd muv Terach: Abram, Nachor en Haran

Een verschil met Gen 5 is
 • dat Gen 11 niet de Godsnaam vermeldt.
 • de leeftijden zijn ongeveer de helft van die in Gen 5
 • de vertelde tijd is dus veel korter:
  • schepping Adam – zondvloed 1656 jaar
  • geboorte Sem – geboorte Abram 390 jaar.

Getallensymboliek in Gen 11 is nog twijfelachtiger dan in Gen 5. Er zijn maar vier leeftijden deelbaar door 5 (660, 230, 250, 175). Waar delen door 5 een rest oplevert is dat maar twee keer 7+7

 • 464 = 5 x 5 x 18 + (7 + 7)
 • 239 = 5 x 5 x 9 + (7 + 7).
De overige getallen houden een rest van 13, 8, 5 of 23 over. Kortom, de twijfels die we over getallensymboliek bij Gen 5 hebben zijn hier nog sterker.
 
terug