Tijd in Lucas en Handelingen Tijd in Lucas en Handelingen
Lucas heeft zijn dubbelwerk van Evangelie + Handelingen gebouwd op een bijzondere visie op de geschiedenis. In zijn inleiding Luc 1: 1 - 4 schrijft hij, dat hij een en ander zorgvuldig is nagegaan en in geregelde orde heeft te boek gesteld. De sleutel vinden we in
 • Luc 16: 16 'De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.'(NBV1951)
 • Hnd 1: 8 '...en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.'(NBV1951
Heel in het kort gezegd:
 1. de tijd van het Oude Testament, uitlopend op Johannes de Doper (Luc 1 - 3)
 2. het midden van de tijd: het optreden van Jezus (Luc 4 - 24 / Hnd 1)
  Pas als Johannes is uitgewerkt omdat hij werd gevangen gezet (Luc 3: 19v), begint Jezus met zijn prediking van het nabij gekomen Koninkrijk.
  Het midden van de tijd wordt in drie delen verteld
  - De tijd in Galilea, het Noorden van Israël (Luc 4: 1 - 9: 51)
  - het reisbericht van Jezus' tocht van Galilea naar Jericho, ingeleid door Luc 9: 51 waar staat 'En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen (NBV1951)
  Het in 'vervulling gaan' geeft aan dat er een goddelijk draaiboek aan ten grondslag ligt.
  In dit tweede deel van zijn evangelie staan de drie lijdensaankondigingen
  In Luc 17 uitspraken over het einde der tijden
  - De laatste dagen in Jeruzalem (Luc 19: 28vv)
 3. Het tijdperk van de Geest, gekomen op de Pinksterdag (Hnd 2 - 28)
  - Jeruzalem (Hnd 1 - 7) vooral Petrus
  - Judea en Samaria (Hnd 8 )
  - tot aan de uitersten der aarde (Hnd 9 - 28) vooral Paulus
 4. Het einde der tijden volgens Luc 17 en 21

 
terug