Die andere Koning Die andere Koning

Psalm 2
Waartoe leidt het woeden van de volken,

het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet,

de heersers spannen samen  tegen de HEER en zijn gezalfde:
‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’

Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.
Dan spreekt Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen:
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt.
Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom,

Jij zult ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’


Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng Hem bevend uw hulde.
Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn.

Gelukkig wie schuilen bij Hem. (Psalm 2 NBV21)
A        Toen prins Willem Alexander
tot koning werd gekroond zei hij

zo waarlijk helpe mij God almachtig

En dan beeft even zijn stem...zie je zijn kin trillen

Alsof hij beseft aan wat een reusachtig werk

hij nu begint

Voor een heel volk koning zijn

en in vreugde en verdriet voorop gaan.

Als je dat goed wilt doen

kan dat alleen maar als je weet:

ik sta er niet alleen voor

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

 

Na een paar onhandige voorvallen

weet hij wel: we zijn betrokken maar niet on-feilbaar

 

Laten we geen onfeilbaarheid van de koning

of van wie dan ook verwachten.

Laten we elkaar dat niet aandoen.

Bidden we liever voor elkaar:

Zo helpe mij en hem God almachtig.

 

 

Als in het oude Israel een nieuwe koning werd gekroond

kreeg hij hetzelfde te horen

"Je staat er niet alleen voor. God is er ook nog

Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt = tot koning aangesteld."

 

En diezelfde woorden klinken vandaag opnieuw

als Jezus wordt gedoopt:
deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb

 

Een stem uit de hemel

wijst Jezus aan als de nieuwe koning

De omstanders toen

en over de eeuwen heen wij vandaag

weten wie wij te gehoorzamen hebben

"De heer Jezus – koning ons gegeven.

 

 

 

 

B      T is wel een heel ongebruikelijke kroning

T gebeurt niet in de tempel van Jeruzalem

T gebeurt niet eens in het beloofde land

T gebeurt net over de grens,

bij de Jordaan, in de woestijn

 

Er zijn ook al geen belangrijke gasten gekomen

Wel een handje vol mensen die baalden van zichzelf

die het liefst helemaal opnieuw zouden beginnen:

vechtersbazen, alcoholisten, zwervers, collaborateurs, prostituees

 

Daarom waren ze naar die barre plek gekomen

om boete te doen

om vergeving te ontvangen

om zich te laten dopen door Johannes

en dan als nieuwe mensen het land van belofte binnen te gaan

op hoop van zegen

 

En tussen die mensen bepaald niet onfeilbaar...

maar toch ook vol goede voornemens

Net als wij aan het begin van een nieuw jaar
Jezus...heel onopvallend...

geen hermelijnen mantel, geen medailles, geen kroon.

 

Als niet een stem uit de hemel had gezegd

“deze is mijn zoon”

Als er niet een duif was neergedaald

om Jezus aan te wijzen

niemand zou aan een kroning gedacht hebben.

 

Hij de nieuwe koning?

T is hem niet aan te zien

T is niet aan hem te merken:

geen macht, geen rijkdom, geen leger, geen ambtelijk apparaat

 

Hij de nieuwe koning?
Jezus, dat is toch die in een stalletje werd geboren,

in een voederbak werd gelegd?

die op het laatst gekruisigd wordt?
 

Jezus, dat is toch die dromer

die het had over leven vol vertrouwen op God

onbezorgd als bloemen des velds?

en bidden voor je vijanden

en vergeven zovaak dat je de tel kwijt raakt

en het kwade overwinnen door het goede?

Hij de nieuwe koning?

 

Kom nou, dat is helemaal niet uitvoerbaar

Zo kun je geen land besturen

Geen bedrijf, geen school, geen kerk

Dat is zelfs thuis niet haalbaar.

 

 

 

 

C         En daarom, omdat hij zo onopvallend is

en zo zonder macht

en zulke gekke regels geeft

en zijn leven over heeft voor die feilbare mensen

daarom hebben we zo'n moeite met hem.

 

De psalm heeft het dan over:

Het woeden van de volken

En we kunnen ons daar iets bij voorstellen

Oorlogen hier, aanslagen daar

Onrecht en verdrukking

 

En de psalm heeft het over

het rumoer van de naties

En we denken aan de vele geruchten

de complottheorieën

de propaganda

de halve waarheden op de social media

Alleen maar bedoeld om argwaan te kweken

 

Maar dat is ook te gemakkelijk.

Dat woeden, dat rumoer,
dat verzet tegen Jezus

dat zit ook in u en jou en mij

Wij willen toch ook net als ieder ander

welvarend, rijk, gezond, gelukkig zijn

Ik wil toch ook een comfortabel, aangenaam leven?

 

En dit verwacht ik toch van God:

dat hij mij daarbij helpt,

daar is Hij toch God voor?

 

Maar: dat Hij mij bindt aan deze koning

met zijn gekke regels van dienen en delen

en eindeloos vergeven

en een kruis op het eind?

 

Nee, dat niet...zo niet

ik wil mijn eigen idealen nastreven

en op mijn manier mijn doelen bereiken

ik zal me zelf wel gelukkig maken

En deze God -

van Israel en de bijbel

deze God van Jezus zit mij in de weg.

 

In de woorden van de psalm:

wij moeten ons juk afwerpen

ons van zijn boeien bevrijden

 

 

 

 

D        We zien het met lede ogen aan.

Jammer dat er elk jaar minder mensen zijn

voor wie Jezus koning is

die hem willen volgen op die wonderlijke weg

van dienen en delen en vergeven

Zijn invloed op ons leven neemt af

De wereld om ons heen voelt ruwer, harder, zakelijker aan.

We hoorden altijd bij de meerderheid, maar nu niet meer.

Ook bij ons twee kerken dicht, één verkocht ook al.

 

En we voelen ons onzeker worden:

hebben we ons vergist

toen we onze hoop op Jezus stelden?

 

20 eeuwen kerk, wat hebben we nu eigenlijk bereikt?

We moeten nog steeds strijden tegen de ikzucht

tegen de goden van geld en bezit

tegen de tijdgeest van je leeft maar één keer

en zorg dat je aan je trekken komt

Zullen we de strijd maar opgeven?
 

….

 

Maar dan moeten we horen wat de dichter zegt

Hij neemt ons mee naar boven

Hij probeert zich voor te stellen

hoe God naar het woeden van de volken kijkt

wat hij vindt van dat verzet tegen Jezus

en van kerkverlating.

 

Nou God is er niet erg van onder de indruk

Wij wel, maar Hij lacht erom.

 

Nee, niet dat is niet het lachen

omdat het zo komisch is allemaal

Dat is het niet.

 

T is meer het lachen van die badmeester

En de 10 kindertjes die van hem zwemles kregen

die renden opeens op hem af

om hem in het zwembad te gooien.

Maar hij had het voorzien

En voor ze er erg in hadden lagen ze er zelf alle 10 in

En hij liep langs de kant gewoon verder.

 

Zo is het met God

De hele wereld kan in opstand komen

En we kunnen ons wel uitleveren aan de tijdgeest

En ons klein en verloren voelen bij al die kerkverlating

En ik kan bij mezelf zeggen: God bestaat niet

En mijn geloof aan de kant doen.

 

Maar dan vergis je je wel heel erg:

Voor je idee kun je wel God afgeschaft hebben

De werkelijkheid is: Hij is er nog steeds. Net als altijd.

Hij lacht daarom.

 

 

 

 

E        Wij zijn ondanks ons geloof

vaak zo geweldig onder de indruk

van de tegenvallers in je eigen leven

van de zorgen om de kerk

de problemen in het land

 

En natuurlijk verdient dat onze aandacht.

Maar als we vergeten: God is er ook nog....

dan staren we ons helemaal op blind op de moeilijkheden.

We nemen onszelf veel te serieus.

 

De dichter vlucht naar de hemel

Daar woont Hij die we vooral serieus moeten nemen

Hij lacht om al dat gepieker en getob van ons.

 

Daarom komen wij toch telkens hier:

wij onderbreken de 6 dagen van de week

Om onze moeilijkheden te relativeren

Om te bedenken: God is er ook nog

Hij heeft meer pijlen op zijn boog

dan wij kunnen bevatten

 

Hij ziet nog mogelijkheden

als wij er geen gat meer in zien.

Zou er voor hem wel iets on-mogelijk zijn?

Hij kan alles wat kan.

 

Zo komt er weer ruimte

En even lachen wij met God mee: een bevrijdende lach.

 

Ja maar, Doet God er verder nog wat aan?

Of blijft verder alles bij het oude?

 

Hoe kun je dat nou vragen?

Hij heeft ons Jezus gegeven!

Jij bent mijn zoon, klinkt het vanuit de hemel

En deze, onze koning

hij gaat de strijd aan met de goden en machten

met de tijdgeest

met de zorgen van het leven.

 

Okay: Heel ongewoon doet hij dat.

Voor ons besef moet je wat hebben:

geld en bezit, kennis en kunde, macht en wapens

En wie het rijkste en sterkste is

die krijgt het meeste voor elkaar.

 

Maar aan dat spelletje doet God niet mee.

Hij zegt niet: jullie zijn sterk...ik zal je laten zien

dat ik nog sterker ben

 

Hij zegt: jullie vinden dat je sterk bent?

Dan zal ik zwak worden, klein en arm,

dwaas in jullie ogen

Maar wat dwaas is en zwak in jullie ogen

dat is wijsheid en kracht

En daarmee haal ik de overwinning

jullie zullen nog eens verbaasd staan te kijken

Wie het laatst lacht, lacht het best

 

 

 

 

F        En zo is Jezus onze koning:

Hij gaat de weg van de liefde

Die feilbare mensen met hun goede voornemens

daar bij de Jordaan

krijgen geen uitbrander, geen straf

Hij verbiedt hun niet de toegang tot het beloofde land

Hij gaat naast hen staan. Laat zich met hen dopen!

Als was hijzelf net zo'n zondaar als zij.

 

Dit is zijn visitekaartje

Een troonrede zonder woorden

Hij zegt zoveel als: ik wil bij je zijn

je met Gods liefde verwarmen

al is er ook nog zoveel op je aan te merken

al veroordelen de mensen je

al lig je compleet met jezelf overhoop

je kunt het bij me kwijt

Ik kan het hebben, ik wil het hebben

Al is het ook nog zo erg: ik neem het voor lief

 

Dat blijft hij zeggen zijn leven lang

Dat houdt hij vol tot op het laatst

als hij sterft aan het kruis

te midden van twee moordenaars

Zo offert hij zich op...

om mensen weer met God te verbinden.

Om ons in zijn ruime liefde te laten leven.

 

Zo is hij onze koning geworden.

Hij heeft ons niet onderworpen met wat wij sterk vinden

met de macht van wapens,

gekocht met geld,

misleid met loze beloften

 

Hij heeft onze harten gewonnen met wat wij zwak noemen:

door ons zijn liefde te bewijzen

door zichzelf te geven.

Hij heeft ons voor zich ingenomen met het offer van zijn leven.

 

Het zwakke van God : sterker dan het krachtigste van mensen

Het dwaze van God : wijzer dan het knapste van mensen

 

Eindelijk een liefde zo licht:

die zet mijn leven voor enkel hier en nu

compleet in de schaduw

 

Eindelijk een liefde zo warm

die inspireert tot omzien naar ieder mens

en voor vriend en vijand bidt.

 

Eindelijk een liefde zo geduldig

dat ik mijn falen en fouten kan toegeven

 

Eindelijk een liefde zo trouw

dat ik mij zelfs in de dood geborgen weet

 

God is er ook nog

welzalig die schuilen bij hem. (Ps 2:12) AMEN

terug