Opb 13 Opb 13
Wat speelt er achter de schermen?
Tegenwoordig zijn er nogal wat mensen die aan een complot denken. Een samenzwering van een kleine elite rijke, machtige mensen om macht te krijgen over alle andere mensen. Om iedereen te controleren zodat die zich als makke schapen laten sturen. Zou dat aan de gang kunnen zijn? In China gebeurt het. Ook bij ons?uitleg openbaringen
De bijbel uitleggen en toepassen...dat gaat nogal eens verkeerd.
Ik zal u een voorbeeld geven:
Toen Indonesië geen kolonie van Nederland meer wilde zijn
was de regering daar natuurlijk op tegen.
Colijn, minister president, haalde de bijbel erbij aan:
"Wat God heeft samengevoegd, dat scheide de mens niet"
Een woord van Jezus over een huwelijk
toegepast op de situatie van een land met een kolonie.


Is dat uitleg van de bijbel? een goede toepassing?
Of laat je zo de bijbel buikspreken?...

Om jouw mening kracht bij te zetten


Zo gaat het ook heel vaak mis met de uitleg van Openbaringen.
Bv dat getal 666...daar zit een naam in verborgen.
Je kunt uitrekenen wie er mee bedoeld wordt.
A = 1, B = 2 enz...
De waarde van de letters van die naam bij elkaar opgeteld is 666
De protestanten sloegen aan het rekenen: dat slaat op de paus van Rome
De katholieken lieten dat niet op zich zitten: dat slaat op Maarten Luther
Dat is geen uitleg, maar inleg: de bijbel je eigen mening opdringen.


Straks lezen we
iedereen krijgt een teken op de rechterhand of op zijn voorhoofd.
Alleen mensen met dat teken mochten nog dingen kopen of verkopen...
Dan kun je dat ook heel gemakkelijk op nu toepassen
dat teken > de QR-code !
Je moet kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent
of getest...anders kom je er niet in
niet in de bioscoop, het museum,

en wie weet straks ook niet meer fabriek en kantoor.


Dat is toch wel heel frappant!
Voorspelt Johannes dat wij een tweedeling krijgen?
een groep die alles mag...een groep die buiten gesloten wordt?


Natuurlijk niet. Wat wist Johannes daar nou van?
Hij had echt wel wat anders aan z'n hoofd
dan ons, 2000 jaar later, te waarschuwen
voor de coronamaatregelen.
Hij zat met iets heel anders:
De keizer in Rome liet zichzelf God noemen

en iedereen moest hem vereren en aanbidden
Maar daar konden christenen niet aan mee doen
En Joden ook niet.
De keizer reageerde met harde hand:
Christenen werden vervolgd.
Johannes verbannen naar een eiland.

Tegen die achtergrond moeten we de Openbaringen uitleggen.


Maar als je ontevreden bent, boos, bezorgd
dan vergeet je dat allemaal
en je leest van dat teken
en van niet meer kopen / verkopen
en het is je in 1x helder: dit gaat over ons:
over de QR-code.


Geen uitleg, maar inleg.
Je laat die oude teksten jouw gevoel bevestigen

Zo maak je jezelf steeds angstiger, achterdochtiger.

Want: je sluit je af voor nieuwe feiten.
Er valt geen nieuw licht op je leven.
Zelfs de bijbel kan zo niet woord van God zijn.
Je hebt er je eigen woord van gemaakt.


Straks lezen we twee stukjes uit Openbaringen
Die ga ik eerst uitleggen:
in verband brengen met de tijd van Johannes
Het jaar 90 - 95, in wat nu Turkije is.
Onderdeel van het Romeinse Rijk
Domitianus is dan keizer.
Hij laat joden en christenen om hun geloof vervolgen.


Eerst maar eens kijken wat er staat
Daarna bedenken we wat dat ons te zeggen heeft
hoe we dat kunnen toepassen in onze situatie.
> Lied 721: 1, 2 en 3


Een visioen: Een monsterlijk beest, de zee, een draak...
Geheimzinning allemaal.
Dat is expres zo: Het is geheimtaal. Code. Symboliek.
Wel zo veilig in een tijd dat je vervolgt wordt.
Zonder zijn naam te noemen,
kun je het dan toch over de keizer in Rome hebben
en de christenen waarschuwen:
Domitianus deugt op geen enkele manier
geloof hem niet, gehoorzaam hem niet.
Mochten deze waarschuwingen in de hand van de politie komen
dan kun je altijd zeggen dat het maar dromen zijn
nachtmerries.


1 Toen zag ik een beest uit de zee komen. Het beest had zeven koppen en tien hoorns. Op elke hoorn had het een kroon, en op elke kop stond een naam die alleen voor God gebruikt mag worden. 2 Het beest leek op een panter, maar het had de poten van een beer en de tanden van een leeuw. Aan dat beest gaf de draak zijn kracht en zijn koninklijke macht.


Het beest heeft iets van een panter, een beer en een leeuw.
Die dieren kennen we:
ze staan voor de wereldrijken van het verleden
De leeuw staat voor het Babylonische rijk
De beer voor het Perzische rijk
De panter voor het Griekse rijk van Alexander de Grote.
Dit monster is alle drie roofdieren tegelijk:
ontzettend sterk en bloeddorstig en meedogenloos
En zijn koninkrijk groter dan dat van
Babel, Perzië, Griekenland bij elkaar opgeteld. (5)


Uit de zee komt dit beest (1), zegt Johannes
De zee, dat is de dreigende diepte

dat is het rijk van dood en ondergang.
waar de draak woont, de duivel, Gods tegenspeler.
Die geeft het beest zijn macht
Zijn lezers weten genoeg:
van deze keizer hebben we geen enkel goeds te verwachten


3 Het beest was dodelijk gewond aan één van zijn koppen, maar de wond genas. Alle mensen waren diep onder de indruk en liepen het beest achterna. 4 Ze eerden de draak omdat hij zijn macht aan het beest gegeven had. En ze eerden het beest door te roepen: ‘Niemand is zo sterk als het beest. Niemand kan een oorlog tegen hem winnen!’


Johannes vertelt nu en straks nog een paar keer
dat het beest dodelijk gewond was geraakt
Maar toch kwam het er boven op.
Dat is een herinnering aan een andere keizer: Nero
U weet wel, die de christenen in Rome
ook al op een verschrikkelijke manier vervolgde.
Van hem wordt verteld dat hij een aanslag op zijn leven
tegen alle verwachting in had overleefd.
Dat hij onsterfelijk was.
Na zijn dood leeft hij verder in zijn opvolgers.
De huidige keizer Domitianus is eigenlijk opnieuw Nero


Dat we aan een keizer Nero moeten denken
dat geeft Johannes aan met dat getal 666 (18)
Want als je die naam in het Hebreeuws schrijft
en de letters bij elkaar op telt
dan kom je uit op 666


5 Het beest mocht slechte dingen zeggen. Het sprak vol trots over zichzelf, maar spotte met God. Drieënhalf jaar lang liet God dat toe. 6 Al die tijd beledigde het beest God, Gods naam, Gods tempel, en alle bewoners van de hemel.
7 Het beest kreeg de macht over mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Het mocht van God ook oorlog voeren tegen de christenen, en hen overwinnen.Het beest met de 7 koppen geeft zichzelf uit voor God:
Op elke kop stond een naam

die alleen voor God gebruikt mag worden (1)
en het spreekt vol trots over zichzelf (5)
Iedereen moet het beest = de keizer vereren, aanbidden, gehoorzamen.


Wat is dat eerste beest?
Waar staat het voor?

Kortom: dat eerste beest staat voor keizer, overheid, politiek, macht, onderdrukking


Johannes waarschuwt:


8 Alle mensen op aarde zullen het beest vereren. Iedereen, behalve de mensen van wie de namen in het boek van het leven staan. Dat boek bestaat al vanaf het begin van de wereld, en het is van het lam dat geslacht is. (van Christus)
9-10 Als je christen bent, moet je niet bang zijn om gevangengenomen of gedood te worden. Je moet op God vertrouwen en in hem blijven geloven, wat er ook met je gebeurt. Laat dat goed tot je doordringen.
Of de christenen toen zo dapper waren? Je moet maar durven tegen de stroom in gaan: iedereen op de knieën voor de keizer en jij niet? Dat valt op. Dan kom je alleen te staan. Dan word je buiten gesloten. Of erger: gevangen gezet, gedood. Maar dan ben wel je wel trouw aan wat je heilig is. Trouw aan je diepste overtuiging dat je God meer moet gehoorzamen dan mensen. God die jou voor zich heeft gewonnen door Jezus. God die alles voor jou over heeft en je het beste wil geven. Die je voor geluk en leven heeft bestemd. Nog voor je er was heeft Hij jouw naam al in het boek des levens geschreven. Dat wil je toch niet kwijt door voor de keizer te kiezen? Zo waarschuwt Johannes zijn gemeenteleden aan, en bemoedigt hij ze tegelijk.11 Toen zag ik nog een beest. Dat beest kwam uit de aarde. Het had twee hoorns, net als een lam, maar het sprak als een draak. 12 Dat tweede beest werkte voor het eerste beest, van wie het alle macht kreeg. Het gebruikte die macht om ervoor te zorgen dat iedereen op aarde het eerste beest vereerde. Het eerste beest was genezen van zijn dodelijke wond.

Dat tweede beest : dat komt uit de aarde.
He: Wij komen ook uit de aarde
Als God Adam maakt, dan staat er:
Hij formeerde de mens uit het stof der aarde

en blies de levensadem in zijn neus.
Dat tweede beest heeft iets menselijks
Het doet zijn best om sympathiek over te komen.


Het heeft niets van een leeuw of panter of beer
Zoals dat eerste monster.
Het lijkt eerder het tegenovergestelde:
een lammetje , met twee horentjes - wat een schatje.
Zo onschuldig, zo zacht.


Maar: het werkte voor het eerste beest
Het moest ervoor zorgen dat iedereen op aarde
dat eerste beest, de keizer, ging vereren.


Dit gaat over propaganda, manipulatie.
Over priesters die moeten proberen iedereen voor de keizer te winnen.
Alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen.
Zodat iedereen als makke schapen de grote leider volgt.
Hoor maar:


13-14 Het tweede beest deed grote wonderen in dienst van het eerste beest. Het liet zelfs vuur uit de hemel naar beneden komen. Iedereen kon dat zien. Op die manier verleidde het beest de mensen op aarde om naar hem te luisteren. Het zei dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest. Dat beest was door een zwaard dodelijk gewond, maar nu leefde het weer. 15 Het tweede beest kreeg de macht om het beeld van het eerste beest te laten leven, en daardoor kon dat beeld spreken. En iedereen die er niet voor wilde knielen, werd gedood.


Daar werken die priesters graag aan mee.
In alle grote plaatsen met een tempel komt een beeld van de keizer.
Die priesters hadden wel iets van Victor Mids van Mindfuck
Want ze konden zo'n beeld laten bewegen en spreken.
Zo goed en indrukwekkend en betoverend
dat het net echt leek.
Wie er in trapten gingen voor de keizer op de knieën.
Voortaan waren ze van hem.
Dat kon je ook zien, want ze kregen een teken:
een brandmerk, een tatoeage.


16 Het tweede beest liet een teken zetten op de rechterhand of op het voorhoofd van alle mensen. Iedereen kreeg zo’n teken: jong en oud, rijk en arm, slaven en vrije mensen. 17 Alleen mensen met dat teken mochten nog dingen kopen of verkopen. Het teken was de naam van het eerste beest, of het getal dat je van zijn naam kunt maken. 18 Het getal is 666. En nu moet je slim zijn. Want als je goed nadenkt, kun je uitrekenen wie ermee bedoeld wordt.Waar kwam dat teken?
Op het voorhoofd of op de rechterhand...
Wist u dat de plekken zijn waar vrome Joden
toen en nu een klein kokertje hebben
met daarin de geloofsbelijdenis van Israel
Hoor, Israel, hoor, de Here alleen, de Here is onze God

Maar dat mocht nu niet meer.
Daar moest nu dat andere teken komen: 666 = keizer Nero


Dat was de taak van die priesters:
om de mensen bij God weg te halen
om ze aan de keizer te binden
Bij God hadden ze naam. Nu hebben ze een nummer
Bij God waren ze vrij. Nu moeten ze doen wat de keizer wil
Bij God waren ze zelf verantwoordelijk voor hun keuzes
Nu hebben ze niets meer te kiezen.
De keizer weet wat goed voor hen is:
als slaven werken, als soldaten vechten, als moeders kinderen krijgen


Kortom: dat tweede beest staat voor propaganda, misleiding, manipulatie.

>  664: 1, 2 en 3


E Twee beesten:
De keizer, koning, overheid, politiek > macht
Priesters, woordvoerders, lobyisten > manipulatie,


Politiek en propaganda: dat gaat samen.
Denk maar aan Hitler en Goebbels
Hitler had niet zoveel ergs kunnen bereiken zonder Goebbels.
Maar die wist mensen voor Hitler te winnen
Indrukwekkende bijeenkomsten in grote stadions
Parades met machtsvertoon
De moord op Joden verpakt in mooie woorden.


Politiek en propaganda: een gevaarlijke combinatie.
Hoe moeten we dat toepassen op onze situatie nu?


Laten we eerlijk zijn:
Kun je van onze overheid zeggen
dat ze zichzelf onfeilbaar vindt
dat ze geen kritiek verdraagt
dat ze gelovigen geen ruimte geeft


Welnee:
ministers worden weggestuurd,
het hele kabinet is gevallen
kritiek is er voortdurend over de toeslagen affaire
de aftocht uit Afganistan,
het dure gas, de woningnood enz
en de kerken krijgen meer ruimte dan theater en cafe:
wij mogen ongecontroleerd hier samen komen


En kun je zeggen dat de pers alleen maar schrijft
wat de overheid goed uitkomt?
Welnee:
wat een kritische stukken in de krant
wat een scherpe interviews op tv
wat liggen ministers onder een vergrootglas
Dat Hoekstra een kleinigheidje was vergeten
wordt hem nog tijden nagedragen


Goddank voor een niet al te machtige overheid
Goddank voor een kritische pers
Een complot? ik zie het niet


Tenminste niet bij ons:
In Rusland, In Hongarije ligt dat wel anders:

Daar vergroten Putin, Orban voortdurend hun macht over het volk.
Kritische journalisten worden opgepakt, of erger:
uit de weg geruimd.
Vrije meningsuiting, demonstraties: geen plaats.
De staats-TV zegt wel je hoe je hebt te denken
en te praten en te doen.
Daar vind je waar Johannes voor waarschuwt.F Geen waarschuwing voor ons in Nederland?
Toch wel!Denk bij dat tweede beest
nu even niet aan manipulatie door priesters
of de journalistiek
Denk aan dat andere hulpmiddel
om je macht over mensen te vergroten: de informatietechologie
aan internet, smartphones, camera's in winkels en boven de weg,
Wat kun je zoveel over mensen te weten komen.


Wat een mogelijkheden voor keizers en overheden
om het volk te controleren.
In China gebeurt het:
Als je daar bv een zebra oversteekt terwijl het licht op rood staat
dan wordt dat geregistreerd
of een papiertje laat slingeren
enz. dan krijg je strafpunten.
En als je teveel strafpunten hebt
kom je met naam en toenaam in het nieuws
kun je geen huis meer huren
kun je geen werk meer vinden.
Zo probeert Xi JinPing iedereen er onder te houden.
Tegen de partij ingaan, dat durft bijna niemand.


Daar gebeurt op een moderne manier
wat er in de tijd van Johannes gebeurde.
Die kant willen wij niet op
Maar wie zegt dat dat bij ons niet kan gebeuren?
Dankzij Google, Facebook, Instagramm
kunnen bedrijven, banken en ook de overheid
alles van mij te weten komen.
Waar ik werk, welke krant ik lees, hoe ik m'n koffie drink enz.


De belastingdienst probeerde het al. Meer dan eens
Onlangs kwam naar buiten
dat mensen zomaar op een zwarte lijst waren terecht gekomen
Zonder dat ze werden geïnformeerd.
En vanaf dat moment zat alles tegen:
problemen met de bank, de verzekering, de woningbouwvereniging
Een nachtmerrie.


Zo waarschuwt Johannes ons.
Dat we niet kritiekloos in alle ontwikkelingen meegaan.
Wij moeten waakzaam zijn:
En er op toezien dat de overheid
er is ten dienste van de mens
Dat journalistiek en nieuws
geen propaganda en manipulatie wordt
Dat internet een ruimte van vrijheid blijft
niet een verstikkende deken.


Daar blijven we mens bij: vrij, verantwoordelijk
God gunt ons dat. AMEN.

> 898: 1 en 2

 
terug