Luc 3: 15-22 Luc 3: 15-22

Met goede voornemens zijn we dit jaar begonnen. Wat dat betreft lijken we op de mensen die naar de Jordaan zijn gekomen om zich door Johannes laten dopen. Ze willen een nieuwe start maken.A      mijn geliefde zoon ben je, in jou heb ik een welbehagen.

Dat zijn woorden met een grote gevoelswaarde:

Ze klinken heel positief

Het heeft iets van een compliment,

van bewondering en blijdschap ook.

Het klinkt als: ik ben blij met je

Liefde, dat komt er vooral in mee.

 

Als het goed is, is zoiets ook wel tot ons gezegd

toen we nog klein waren:

Je maakte je eerste sommetjes op school: moeilijk

En je weet wel

papa en mama vinden die heel gemakkelijk

Maar toch zeggen ze: goed gedaan, we zijn trots op je

Dan groeit je zelfvertrouwen: ik kan wat.

 

Misschien denk je ook wel aan

toen je van school was gestuurd

Je had meester een grote mond gegeven

Je was een beetje bang toe je thuis kwam

Moeder zei: dat valt ons tegen,

Vader bromde: zo hebben we je niet opgevoed

Maar allebei zeiden ze na een tijdje:

we blijven van je houden

je bent en je blijft onze lieve jongen, onze lieve meid

En opgelucht haal je adem

En je weet: mijn gedrag keuren ze af

Dat is ook verkeerd, hoe zouden ze dat door de vingers zien

Goed dat ze me daarop aanspreken

Maar mijzelf...ik mag er nog altijd zijn.

 

Onvoorwaardelijke liefde...

Het is zo belangrijk dat je als kind daarin opgroeit.

(Doen we daar ons best voor?)

(Daan en Henrieke, zullen jullie daar je best voor doen?)

 

We zeggen wel eens: God is verborgen,

we merken niets van hem.
Maar als ouders zo voor hun kinderen zorgen

laten ze iets zien van God

van zijn liefde voor mensen

die ook al onvoorwaardelijk is:

Ik verdien zijn liefde niet met een heilig leven.

Ik verspeel die ook niet met wanprestaties.

Hij kijkt verder dan mijn goede of slechte gedrag

Hij ziet altijd de mens daarachter: eigenwijs, driftig, bezeerd, bitter

En niets liever wil hij dan met zijn liefde ons aanraken.

Dan wordt het weer licht en opgeruimd van binnen

Dan groeien we, en kunnen we verder.

 

B      Jij mijn lieve kind....

Wist u dat GOD dat ook wel eens zegt?

 

Als je s morgens wakker wordt

het licht van de zon naar binnen wandelt

en je de tafel dekt, je brood eet

voel je je dan niet heel bevoorrecht?

en dankbaar...blij dat je er bent

dat je er bent en leven mag...mee mag doen met de mensen

 

Dat klinkt toch als: Mijn lieve kind ben je?

 

Of hebben we daar geen antenne meer voor?

Zijn we zo gewend geraakt aan het goede

dat het allemaal gewoon is geworden, vanzelfsprekend

Dan verdwijnt de verwondering uit ons leven

en ook het ontzag voor God

die ons het leven en adem en alles geeft

 

In de bijbel is het boekje Prediker daar een voorbeeld van:

Ik heb paleizen, tuinen, vrouwen, feesten

Het ontbreekt me aan niets.

Maar: t is allemaal zo leeg, zo ijdel,

lucht en leegte.

Jammer als het goede zo gewoon is geworden,

Zo plat dat je er niets van God in ziet.

 

Jij mijn lieve kind....

Soms vertellen mensen

dat ze dat hoorden in moeilijke tijden:

ziekte en grote zorgen en verdriet.

Maar er waren vrienden, buren, kinderen

de een hielp, de ander kon goed luisteren

En hun liefde en vriendschap komt over,

komt bij je binnen.

En het is of God laat weten: jij mijn lieve kind

ik steun je...ik zorg voor je...

ik laat je niet in de steek

En je voelt hoe je kracht krijgt

hoe het van binnen licht wordt

 

Niet altijd gaat het zo

in moeilijke tijden kun je je ook zo verdrietig en alleen voelen

Je kunt er niet meer bij, waarom dit je allemaal overkomt

 

In de bijbel is het Naomi die haar man en kinderen verliest,

En dan zegt ze: noem me voortaan Mara – bitterheid

want dat is ze: bezeerd...

Niet meer in staat haar hart nog weer te openen voor God

en voor de mensen en voor het leven.

Bang om opnieuw geraakt, bezeerd te worden.

 

C      In de loop van de jaren

gaan we op Prediker lijken

we verliezen we de verwondering om wat fijn en mooi en goed is

We krijgen er de leegte voor terug

Het gevoel dat het hele leven maar een zinloos gebeuren is.

 

Of we gaan op Naomi lijken:

het leven heeft zoveel tegenslag en verdriet gebracht

bitterheid in ons hart.

 

Of hebt u – net als ik – een beetje van allebei:

lijden we aan het zinloze van Prediker

en aan het bittere van Naomi.

 

Hoe dan ook: een handvol van zulke mensen

is vandaag naar de Jordaan gekomen

om gedoopt te worden door Johannes

Ze willen zo graag een nieuw begin maken

Niet alleen breken met slechte gewoontes

Maar ook

Ipv sleur weer verwondering om het leven

ontzag voor God die alles draagt en geeft

Ipv bitterheid een hart dat zich openen kan

om liefde te geven en te ontvangen

 

Ze zitten vol goede voornemens,

net als wij zo kort na de jaarwisseling

Maar tegen niemand van hen zegt God:

mijn geliefde kind ben je...

Of hij boos is als je ouders toen je van school gestuurd was.

 

Zelfs niet tegen Johannes, de Doper

deze prediker van hel en verdoemenis

die voor niemand bang was

die zelfs koning Herodes durft aan te spreken op zijn wangedrag.

Ook voor hem zegt de stem niet: jij mijn zoon...

Want zelfs deze grote profeet maakt het niet waar:

Straks in de gevangenis is er van zijn geloof

en moed en vertrouwen niets over

dan twijfelt hij aan Jezus, aan God, aan alles.

 

Tegen niemand zegt God: jij mijn geliefde kind

in jouw heb ik een welbehagen...

Vast zou hij dat wel willen zeggen

Wat zou hij graag willen dat het waar was

U zijn zoon, jij zijn dochter,

hij onze Vader in de hemelen

Maar wij zijn die hoge titels niet waard

We hebben te veel van Prediker en van Naomi

Wij durven het niet aan.

zijn liefde te geloven in voor- en tegenspoed

hem te vertrouwen in leven en in sterven beide.
D      Is er niemand echt een zoon van God? Toch wel!:

Deze dag is Jezus naar de Jordaan gekomen.

En dan roept een stem uit de hemel:
Jij mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik een welbehagen

Waarom voor Jezus wel deze woorden?

Wat maakt hem zo uniek?

 

Omdat hij niets van dat lege en zinloze heeft van Prediker...

Voor hem is niets gewoon en vanzelfsprekend

Als hij de bloemen des velds ziet of de vogelen des hemels

hun zorgeloosheid...dan moet hij denken aan God

en zijn zorg voor alles wat leeft

en dat we ons geen zorgen moeten maken voor de dag van morgen.

 

Hij heeft ook niets van dat harde en bittere van Naomi

Zijn hart is vol liefde en zorg voor mensen

Dat maakt hem kwetsbaar.

Maar verbitteren zal hij niet.

 

Maar als je zo dichtbij God leeft

dat de vogels en de bloemen je van zijn liefde spreken

Als je zo dichtbij God leeft

dat je geen spatje bitterheid in je hebt

Dan hoef je toch geen nieuw begin te maken?

Dan hoef je toch niet gedoopt te worden?

Dan ben je toch in alle opzichten: Gods Zoon

Waarom gaat hij dan naar de Jordaan om gedoopt te worden

 

In een ander evangelie, bij Mattheus,

lees je nog de verbazing daarover terug:
Daar zegt Johannes: hoe zou ik u kunnen dopen?

ik heb veel meer nodig dat u mij doopt.


Maar dat is nu net Jezus:

dat hij bij ons wil horen

mensen die met zichzelf overhoop liggen

mensen die zo verlangen naar opnieuw God in hun leven

mensen die niet langer een kruising willen zijn

van het lege van Prediker

en het bittere van Naomi

Maar die zonen en dochters willen worden

van een Vader in de hemelen

zoals hij dat is: Jezus:

met een hart vol liefde voor God...en voor de mensen

 

Daarom is Jezus naar de Jordaan gekomen

Hij zegt daarmee tegen God:

Vader in de hemelen, ik geloof dat dit uw plan is met mijn leven

dat ik gezonden ben om mensen weer bij U terug te brengen.

 

En dan hoort Jezus de bevestiging van zijn vermoeden:

Jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik een welbehagen.
E      God heeft het tot Jezus alleen gezegd.

En een duif daalt neer op hem alleen.

Maar Johannes en de dopelingen horen en zien het wel.

Het is niet voor Jezus alleen een bijzonder moment

Het is een teken voor ons allemaal.

God zegt daarmee tegen u en jou en mij:

 

Kijk naar Jezus, dan zie je mijn liefde voor jullie.

Zie hoe hij naar de Jordaan is gekomen

om één met jullie te zijn

mensen voor wie het leven zinloos lijkt

mensen met bitterheid in hun ziel

mensen die ergens zo graag zouden geloven

dat in het verborgene een hart voor hun klopt

dat er een God is....een Vader in de hemelen

Voor ons is hij gekomen!

 

Straks gaat hij rond rond onder de mensen

Probeert hij iedereen weer met God te verbinden

Wat een vreugde bij de blinden, de verlamden, de verschoppelingen

bij allen die zich met hem inlaten.

Zullen wij dat ook maar doen?

ons openstellen voor zijn Geest?

 

Hij leert ons met nieuwe ogen kijken

naar de bloemen des velds en de vogelen des hemels

een teken van Gods zorg

Zou er dan Vader zijn die voor mij zorgt?

Daar komen de eerste barstjes in dat gevoel

van leegte en zinloosheid.

 

Hij laat ons zien

dat God je levensweg niet altijd om de moeilijkheden heen leidt

Jezus zelf ondervindt vijandschap, onrecht, sterft aan een kruis

Maar hij bidt: Vader uw wil geschiede.

Vader, vergeef het hun

En met een warm en bewogen hart haalt hij het einde:

Vader in uw handen mijn Geest.

3x Vader, 3x God in zijn liefde aangeroepen

Zo kan ik mijn weg ook proberen te gaan

Dan krijgt bitterheid geen kans!

 

God is liefde.

Vast zullen we er nog vaak aan voorbij leven

soms ons leeg als Prediker voelen

of bitter als Naomi.

Dat is erg voor jezelf, jammer voor je omgeving.

Maar evenzo vaak beginnen we overnieuw

Want onvoorwaardelijk is de liefde van God.

Hij is een als een Vader in de hemelen

Wij zijn kinderen op aarde.

Door Jezus Christus onze HEER. AMEN

terug