Jaartallen bij de Bijbel Jaartallen bij de Bijbel
De verhalen van de aartsvaders

Egypte

De inbezitname van het land

Israël zelfstandig onder koningen Saul, David en Salomo

922, Israel opgedeeld in twee koninkrijken
10 stammen in het Noorden, naam: Israël, Efraïm, 10-stammen-rijk
2 stammen (Juda en Benjamin) in het Zuiden, naam: Juda, 2-stammen rijk

722, De Assyriërs nemen het noordelijke rijk in
bevolking voor een groot deel gedeporteerd en spoorloos verdwenen (geassimileerd in de nieuwe omgeving)

De Babyloniërs nemen het zuidelijke rijk in
597, eerste deportaties van bevolking naar Babel
586, verwoesting Jeruzalem en de tempel, opnieuw deportaties
582, opnieuw deportaties
Perzen
Meden
538, edict van Cyrus - de ballingen krijgen toestemming terug naar Jeruzalem te gaan, de tempel mag herbouwd worden.
515, de herbouwde tempel wordt ingewijd en in gebruik genomen.

Alexander de Grote bouwt een wereldrijk op
De opvolgers strijden om delen van zijn immense rijk
Israël onder invloed van de zgn Seleuciden

167, Antiochus IV Epiphanes ontwijdt de tempel. Start van de Makkabeese opstand
164, Judas de Makkabeeër wijdt de tempel weer in
164 - 63 Dynastie van Hasmoneese koningen
63  Israël bij het Romeinse Rijk ingelijfd

4vC  geboorte van Jezus van Nazareth
33 nC kruisdood van Jezus van Nazareth

Saulus / Paulus
36 bekering
39 bezoek aan Jeruzalem
1 en 2 Thes, Gal, 1, 2 Kor, Film, Filp, Rom geschreven
eerste zendingsreis
tweede zendingsreis
derde zendingsreis
reis naar Rome

66-70 Joodse oorlog (Zeloten, Flavius Josephus)
70 nC verwoesting van Jeruzalem en de tempel (Vespasianus, Titus)
73 nC inname Massada
Mat, Mc en Luc/Hnd geschreven


+/- 100: Joh geschreven, en Opb
De Romeinse keizer Hadrianus laat 131 nC de verwoeste stad Jeruzalem min of meerbouwen. De stad heet voortaan 'Colonia Aelia Capitolina'
Colonia slaat op de bestuursvorm, Aelia is de familienaam van Hadrianus, Capitolina is een aanduiding voor Jupiter Capitolinus = de Jupiter (oppergod) van de Capitolijnse heuvel (in Rome)
Een jaar later volgt de tweede Joodse oorlog (132-135) olv van Bar Kochba.
terug