Woordenlijst Woordenlijst
Moeilijke woorden met hun omschrijving en in de derde kolom een linkje dat schakelt naar een pagina waar deze woorden uitgebreider aan de orde komen.
 
  Adonai Hebreeuws - 'Heer', vaak gebruikt om de naam van God niet te gebruiken       X 
  Agnosticisme Overtuiging dat je niet kunt weten of er een God bestaat.  X
  Amen Hebr - ik stem in, akkoord, zo is het (be-amen)  
  Amor Fati Liefde voor het lot: je neerleggen bij de dingen die onvermijdelijk zijn. je lot omarmen.  
  Apokalyptiek Grieks - onthullen, openbaren; Apokalyptische geschriften zijn Dan en Opb  X
  Apokrief Grieks - verborgen (een aantal als niet canoniek afgewezen boeken van de bijbel)  X
  Atheïsme Geloof dat er geen God bestaat  X
  Canoniek Grieks - richtsnoer (de betrouwbaar geachte boeken van de bijbel)  
  Chetoebim      Hebreeuws - Geschriften, het derde deel van de TeNach (oa Psalmen)  X
  Christus Grieks - Gezalfde,  Messias  X
  Condescendentie Neergebogen zijn van God; het tegenovergestelde van transcendentie  X
  D-Day Decision-day  De dag dat de gealliëerden landden op de kust van Frankrijk 6 juni 1944. De dag van erop of eronder. > V-Day  
  Deïsme Geloof in God (Deus) die Schepper is, maar zich niet actief tot mens en wereld verhoudt  
  Deuterocanoniek Grieks - minder canoniek (in de RKK de boeken die bij Prot. kerken apokrief heten)  X
  Dualisme In religie: het  geloof dat er in de werkelijkheid twee tegenovergestelde machten zijn  
  Exegese Uitlegkunde  X
  Farizeeën Joodse groepering die zich bezig hield met de praktische toepassing van de geboden en verboden. Een lekenbeweging die iit de Sadduceeën wel in de Opstanding der doden op het einde der tijden gelooft en de hele TeNaCh belangrijk vindt. Het onderscheid met schriftgeleerden of wetsgeleerden is niet heel duidelijk. Naam komt van Hebr woord dat afgescheidenen betekent.  
  Gnostiek Geloof dat inzicht of kennis nodig is voor verlossing  X
  Halleluja Hebr - Loof de Here  
  Henotheïsme Leer dat één (heno) God de belangrijkste is (temidden van vele andere)  
  Hermeneutiek Theorie betreffende uitleggen, verklaren en toepassen van teksten  X
  Hosanna Hebr - (Here) help toch  
  Ichthus Grieks: letterlijk vis. De griekse letters zijn I Ch Th U S Dat zijn de begin letters van de woorden Ièsous Christos Theou Uios Sotèr. Die betekenen Jezus Christus Zoon van God, Redder. Vandaar dat één van de symbolen voor christenen een visje is.  
  Ietsisme Geloof dat er wel iets is  X
  Jahweh Hebreeuws - 'Ik ben die ik ben'  de naam van Israels God,  X
  JehoVa De naam van Israels God, maar met onjuiste klinkers gespeld  X
  Kerst Feest van Jezus' geboorte; Vernederlandsing van Christus-  
  LXX Afkorting voor de Septuaginta, een oude vertaling (250-50 vC) van het OT  
  Maranatha Aramees - Heer, kom toch  
  Messias Hebreeuws - Gezalfde  X
  Monotheïsme Geloof dat er één (mono) God bestaat  X
  Mysterie Grieks - Geheimenis, afgeleid van muo (de lippen) sluiten, zwijgen  
  Mysiek Bijzondere vorm van religieuze ervaring, zie mysterie  
  Nebiim Hebreeuws - Profeten, het tweede deel van de TeNaCh (oa Jesaja, Jeremia, Ezechiël)  X
  Numineus Latijn - iets dat als goddelijke kracht of aanwezigheid wordt ervaren. Numen is lettelijk het 'knikje van het hoofd' dus groet, goedkeuring, bekrachtiging  
  Pantheïsme Geloof dat alles (pan) goddelijk is  
  Panentheïsme Geloof dat alles (pan) zich in God bevindt  
  Pascha zie Pasen  
  Pasen Feest van de Opstanding van Jezus Christus uit het rijk van de dood; De naam Pasen herinnert aan het Joodse Pesach of Pascha dat in dezelfde tijd valt. Pesach / Pascha is Hebr voor overslaan, voorbijgaan (Exodus 12: 13).  
  Pesach zie Pasen  
  Pinksteren 50 dagen na Pasen viert de kerk de uitstorting van de heilige Geest. Het woord is afgeleid van het Griekse Pentekoste = vijftigste dag.  
  Polytheïsme Geloof dat er vele (poly) goden zijn  
  Quelle (Q) Duits - bron - aanduiding voor de verzameling uitspraken van Jezus die Mat en Luc als tweede bron (naast Mc) voor hun evangelie hebben benut  X
  Rabbi / Rabboeni Hebreeuws - Meester, Leraar  / Aramees (mijn) Meester, (mijn) Leraar  
  Religie Latijn - oorspr. betekenis onduidelijk waarschijnlijk 'dat wat verplicht is'; godsdienst  
  Sadduceeën Joodse groepering die niet in de Opstanding der doden gelooft omdat dat in de Torah niet geleerd wordt. Op dat onderdeel van de TeNach baseerden zij hun geloof. Geen lekenbeweging als de Farizeeën maar priester-adel. Naam herinnert aan Sadok, een priesterfamilie uit de tijd van de Makkabeeën.  
  Septuagint(a) Latijn - lett: 70. Naam van een oude Griekse vertaling van het Oude Testament. 72 vertalers zouden onafhankelijk van elkaar het hele OT op dezelfde manier vertaald hebben. Vandaar de naam. Als het NT uit het OT citeert is het vaak uit de LXX.  
  TeNach Hebreeuws, De T= Torah (wet) de N-Nebiïm (profeten), de Ch=Chetoebim (geschriften). De Joodse 'bijbel'  X
  Theïsme Geloof in een God die Schepper is en actief betrokken is bij mens en wereld  
  Theodicee Grieks - Theos (God) + Dikè (rechtvaardiging) Antwoorden op de vraag waarom er zoveel lijden is, God houdt toch van mensen, en Hij is toch almachtig?  X
  Torah Hebreeuws - Wet, het eerste deel van de TeNaCh (Gen, Ex, Lev, Num en Deut)  X
  Transcendentie Overstijgend zijn van God; het tegenovergestelde van condescentie  X
  V-Day Victory-Day   Dag van de overwinning, het einde van de oorlog. Voor Nederland 5 mei 1945, bijna een jaar na D-Day.  
  Vulgata Latijnse vertaling van de bijbel gemaakt door Hieronymus ong. 400 nC. Vulgata = vulgair, volks, gewoon.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
terug