GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Introductie

Welkom
Je ziet het al aan het menu, deze site gaat over het christelijk geloof. Of beter gezegd: mijn variant van het christelijk geloof. Want hét geloof bestaat niet. Er zijn alleen mensen die geloven. En die doen dat allemaal op hun eigen manier. Dat zie je ook in de boeken van de bijbel. De vier schrijvers van de evangeliën bv vertellen elk op hun manier over het optreden van Jezus. Dat kan ook niet anders want geloof is persoonlijk. Het is geen zwakte, maar juist het leuke van het geloof dat het voor iedereen een beetje anders is. Dan kun je het er eens over hebben en van elkaar leren.
Mijn geloof is gevormd door wat ik in m’n leven meemaakte en door mijn werk als predikant in de PKN. Waar je me moet zoeken op de lijn van rechtzinnig naar vrijzinnig? Ergens in het midden: het traditionele geloof is me dierbaar. Tegelijk merk ik dat er veel misverstanden en vooroordelen over bestaan. Daarom zoek ik naar nieuwe woorden om hetzelfde anders te zeggen. (Mat 13: 52)                            

Veel plezier, ds. Bert de Lange – Hardenberg

GeHoLi
Geholi is de afkorting van geloof, hoop en liefde. Dat is waar het allemaal om te doen is. Gods Geest is er op uit in mensen iets nieuws op gang te brengen: geloof of vertrouwen in plaats van angst en zorgen, hoop in plaats van wanhoop en pessimisme, liefde in plaats van ik-zucht en haat. Meer over geloof, hoop en liefde vind je hier.

Opbouw
Als je een steen in een vijver laat vallen, krijg je golven die zich vanuit het midden in steeds wijdere kringen verspreiden. Dat is een geschikt beeld om het geloof te presenteren. Eerst laten we zien hoe God zijn liefde en trouw openbaarde in Jezus. Dat is ahw de steen in de vijver waarmee het allemaal begint. Dat is het centrale. Van hieruit komen de golven: wat heeft God door Jezus in beweging gebracht?

De steen in de vijver is de lijdensgeschiedenis van Jezus. Hoe hij werd gearresteerd,  beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wat er met ons mensen aan de hand is: we zijn van God vervreemd geraakt en daardoor niet de mensen die we moeten zijn. Dan kijken we naar Jezus, de ware mens, die zichzelf volkomen aan God heeft toegewijd en daarom Zoon van God heet. Bij Offer zien we hoe zijn dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Op de Paasmorgen komt dat aan het licht. Er breekt een andere wereld door: het koninkrijk der hemelen. Er is een nieuw verbond, een nieuwe omgang tussen God en mensen mogelijk gemaakt. Dat nieuwe leven van geloof, hoop en liefde staat open voor alle mensen wereldwijd die geloven dat God hun die kans biedt in Jezus, ongeacht hun verleden.

Christenen geloven in kruis en opstanding van Jezus, met als gevolg dat alle dimensies van hun leven veranderen. De consequenties van het evangelie werken in steeds wijdere kringen door. In de titels van het hoofdmenu zie je daarom telkens het woordje Nieuw staan.

  • Ze vinden hier hun nieuwe identiteit (Ikzelf Nieuw).
  • Samen vormen ze een een nieuwe gemeenschap (Nieuw Volk).
    Zij laten zich bezielen en leiden door de Geest van Jezus, die hun Heer en Koning in de hemel (het verborgene) is.
  • Zij geloven dat hij de loop van verleden en toekomst bepaalt (Nieuwe Tijd),
  • Zodat mens en wereld hun bestemming toch zullen bereiken. (Nieuw Begin en Einde).
    Daarom heet het verhaal van Jezus ‘evangelie’ dwz goed nieuws, blijde boodschap. 
  • Het evangelie brengt zelfs nieuwe kanten van God naar voren (Opnieuw God).
  • Bij wie al deze dingen werkelijk geloven onstaat een Nieuwe Beleving of spiritualiteit.

Dat vele ‘Nieuw‘ sluit goed aan bij Gods Nieuwe Wereld zoals het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen ook wel heet. God is bezig een nieuwe wereld tot stand te brengen. Je kunt dat langs je heen laten gaan. Dan blijft alles bij het oude. Je kunt het ook geloven en je eraan overgeven, je erdoor laten vernieuwen en er aan meewerken.

Aan al dat ‘Nieuw….’ kun je ook zien dat het om veel meer gaat dan geloven dat ‘er wel iets is’  en dat er ‘leven na de dood is’. Het gaat in de eerste plaats om je leven in het hier en nu. Dat kan zoveel mooier, beter en zinvoller!

In het menu Christelijke Ethiek brengen we samen wat al dit moois van het christelijk geloof betekent voor het leven met de mensen om ons heen.

Tenslotte zijn er informatieve en service pagina’s: De Bijbel, Bijbelstudies (register) en Blog.

Hoe te lezen?
Je kunt het beste eerst kennis nemen van de hoofdpagina’s van het menu. Daar vind je de grote lijn. En misschien heb je daar genoeg aan.  Wil je meer weten dan zijn er de subpagina’s die de thema’s van het hoofdmenu nuanceren, verdiepen enz.
Al met al is het een heel verhaal geworden. Moet je dat nu allemaal geloven? Nee, je mag het allemaal geloven. Het is prima wanneer het ene onderdeel van het geloof je meer aanspreekt dan het andere.

Overige opmerkingen:
Als je op een pagina een woord of een bijbeltekst in het blauw aantreft, dan gaat het om een linkje. Als je erop klikt dan opent zich een nieuwe pagina met uitleg van dat woord of van dat stukje bijbeltekst.
Staat een woord voorafgegaan door > tussen haakjes, dan verwijst het naar een subpagina van de betreffende hoofdpagina. Dit is geen link, als je wilt klik je in het submenu de pagina aan. Bijv (> Koninkrijk van God) onder Jezus.

Als ik uit de bijbel citeer is dat met toestemming van het voortreffelijke Nederlands Bijbelgenootschap. Doorgaans gebruik ik de Nieuwe BijbelVertaling (NBV) van 2013, maar ook wel eens de vertaling van 1951 (NBG), de klassieke StatenVertaling (SV) van 1637 of de recente (2014) Bijbel in Gewone Taal (BGT). Je kunt deze  vertalingen zelf ook raadplegen via de bijbel.nl

Als je meer achtergrondinformatie wilt bij de bijbelse verhalen, dan vind je de nodige literatuur in de digitale kaartenbak van de Naardense Bijbel.
 
PS: De site is nog lang niet klaar. Ik voeg geregeld nieuwe pagina’s toe. Kom nog eens terug.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print