GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Heilsgeschiedenis

Rom 9 - 11

Voor Paulus vormen kruis en opstanding van Jezus het midden van de tijd. Over wonderen of gelijkenissen van Jezus schrijft hij niet of nauwelijks. Hij maakt de volgende indeling:

I De tijd vòòr kruis en opstanding
a) De tijd van Adam tot Mozes.

Dan is er nog geen volk om met God in een verbond te leven. Alle volken zijn wat dat betreft de ene mensheid maar niet heel nauw met God verbonden. Abraham, de stamvader van Israel laat echter dan al zien dat het op geloof, op vertrouwen op Gods beloften aan komt. (Rom 4) (Gal 3)

b) De tijd van Mozes tot Jezus.

430 jaar na Abraham (Gal 3: 17) heeft Israel de wet (Torah: Gen t/m Deut) en de besnijdenis gekregen als tekenen van het verbond met God. Helaas ging men daar vaak op een uiterlijke manier mee om. Door werken der wet (en niet op de manier van Abraham – met vertrouwen) meent men voor God rechtvaardig te zijn en zijn zegen te verdienen. Paulus schaamt zich nog als hij terugdenkt aan de tijd dat hij er ook zo mee omging (Filp 3: 2-11), maar benadrukt dat de wet er om een andere reden is: de wet maakt overtredingen duidelijk en laat zien hoe mensen onder invloed van de zonde (ikzucht) zich door hun begeerten laten leiden. Ipv leven onder Gods zegen loopt daardoor alles op de dood uit.
Naast Israel als volk van God zijn er als voorheen de andere volken (gojiem)

II     De tijd na kruis en opstanding
a) De periode van de zending

Een groot deel van het volk Israel het evangelie en het nieuwe verbond met God afwijst en het heil van God aan de andere volken wordt aangeboden. Daar vindt het wel gehoor en worden de volken in het nieuwe verbond met God betrokken. Dat is de periode waarin Paulus leeft en die nog steeds voortduurt. Er zijn dus drie typen mensen: volken/gojiem, Israel/Joden en christenen/kerk (gelovigen van en heidense en joodse afkomst).

b) Het einde

Wanneer alle heidenen tot het nieuwe verbond zijn toegetreden (Rom 11: 25) zal ook het volk Israel bij dit nieuwe verbond met God gaan horen. Dan zijn alle volken weer één mensheid geworden, en ieder mens op de goede manier met God verbonden: door het geloofsvertrouwen zoals dat bij Abraham al was.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print